08 augusti 2015

Tiggande ”EU-migranter”


Sverigedemokraternas gjorde skandalsuccé med sin annonskampanj ”Ursäkta röran ...” på Östermalms T-banestation i slutet av Juli. Genomslaget blev särskilt stort på grund av militanta vänsterhuliganers uppträdande. Utan det senare hade saken kanske passerat ganska obemärkt.

Det är naturligtvis bra att någon politisk kraft signalerar att de vill göra något åt tiggarepedemin som drabbat Sverige och flera andra europeiska länder men vad har Sverigedemokraterna att komma med?

Det har från flera håll hörts förslag om att förbjuda ”organiserat tiggeri”. Ett problem kommer då att bli hur man bevisar att det är ”organiserat” och hur man avgränsar det från sådan organiserad insamling som välgörenhetsorganisationer ägnar sig åt.

SD föreslår ”totalförbud mot tiggeri för alla som inte är folkbokförda i Sverige”. Det är väl ganska rimligt? Vare sig det är organiserat eller ej ska det vara förbjudet för utlänningar att tigga i Sverige.

SD har också talat om att införa visum för medborgare från (i detta sammanhang) särskilt belastade länder. Det lär emellertid kräva uppsägning av Schengenavtalet vilket i praktiken också kräver utträde ur EU. EU-utträde är i och för sig nödvändigt om Sverige skall återfå verklig nationell suveränitet, men det är därmed också en mycket större fråga än bara den om tiggeriet. Det blir svårare att hitta en majoritet för EU-utträde i Sveriges nuvarande riksdag, än för en specifik lagstiftning mot utländska medborgares möjlighet att leva på tiggeri.

En helt annan angreppsvinkel är att ge butiks och fastighetsägare större rättigheter att avvisa tiggare som satt sig framför deras affär eller fastighet. Polis och väktare ska självklart kunna hjälpa butikens personal med detta.

Är det då rätt att hindra tiggandet?

Att tigga kan vara en sista utväg för vem som helst som råkat illa ut, med för dessa s k ”EU-migranter” är situationen (av allt att döma) inte tillfällig. Det är människor som valt tiggandet som permanent försörjning. Deras ”affärsidé” är att sitta i empatiska människors blickfång och se eländiga ut och på så vis exploatera människors medlidande. Problemet är att de är så många och så otröstliga att de tröttar ut människors empatiska förmåga. Det hjälper inte att ge en en tia eller hundring, strax möter man en till och varför ska inte denne också ha en tia? Den förste går inte heller hem och är glad och nöjd även om denne fått en hundring. Han eller hon är tillbaka på samma plats lika ”fattig” nästa dag. Det är alltså så att, tvärtemot ens intuitiva känsla, varje gåva visar tiggaren att tiggandet är lönsamt, och ju mer tiggaren samlar hop desto mer försäkrar vi tiggaren om att hans (eller hennes) livsstil är den bästa för just honom (eller henne).

Att ge något åt tiggare (i synnerhet s k ”EU-migranter”) är kontraproduktivt – det bidrar till att hålla människan kvar i ett hjälplöst tillstånd. För den som lider av dåligt samvete, av att passera tiggare utan att ge något, är det i så fall mycket bättre att ge ett bidrag till någon humanitär hjälporganistion. Det kan ge husrum eller några mål mat, och kan i bästa fall sätta tiggaren i kontakt med människor som kanske rent av har något mer konstruktivt att erbjuda.

Vad som helst annat borde vara bättre än tiggande.

Vårt ansvar för våra medmänniskor?

Jag anser att vi (svenskar) framför allt har ansvar för våra egna medborgare. Vi har inga som helst skyldigheter gentemot ”EU-migranter”. Det är säkert rätt att då och då köpa en ”Situation Stockholm” av en svensk uteliggare, men vi har ingen skyldighet att uppmuntra utlänningar som tigger med gåvor eller köpa saker på gatan av dem.

Vi kan inte rädda ”hela världen”. Att inte kunna sätta gränser innebär däremot att vi riskerar att ruinera oss och än värre är att vi äventyrar vår ställning som herrar i eget hus.

Måste vi ge förföljda romer en ny chans till ett nytt liv?

Romerna i Rumänien är ju förtryckta och förföljda, säger man. De får inte jobb och deras barn får inte gå i skola. Varför? 

Jag kan inte tro att rumäner är mycket värre än andra människor.
Varför är rumänerna så ogina mot just romer? Det verkar vara en fråga som inte får ställas. Romer, eller Zigenare, har varit illa sedda i hela Europa ända sedan medeltiden. Om det från början berott på ”fördomar” eller fakta kan väl ingen veta. Inga ordentliga människor ville ha med dem att göra. Därför har de varit tvungna att försörja sig på okonventionella sätt – t ex genom att tigga eller stjäla. Men just därför förstör de fortsatt sitt eget anseende och ger hela tiden ny näring åt ”fördomarna”. De flesta andra minoritetsgrupper i Europa har lyckats integrera sig med majoritetssamhället, men inte romerna, trots att de levt i hundratals år med sina majoritetsfolk. Varför? Därför att det finns goda skäl. Romerna själva har dessvärre alltför gärna accepterat rollen som förtryckta och utstötta. Det har främjat lojaliteten inom gruppen. Det har hindrat assimilation med majoritetssamhället och har därmed möjliggjort romkulturens överlevnad.

I Sverige finns grupper med romsk ursprung som lyckats integrera sig väl. De har vanliga jobb och deras barn går i skola. Det finns en sent invandrad grupp finska zigenare där många fortsatt att stöta sig med majoritetsbefolkningen genom att stjäla och missbruka förtroenden. Det har försenat processen, men fram tills för bara några år sedan har förhållandet mellan majoritetsbefolkningen och många romgrupper förbättrats avsevärt. ”Fördomarna” hade börjat vittra bort.

Tiggarinvandringen kastar om den utvecklingen. Om ”zigenare” eller ”rom” identifieras med dessa ”EU-migranter” så återbefästs bilden av dessa som ”problem”, ”tiggare”, ”tjuvar”, ”ohederliga” etc. och det spiller över och bli till fördomar även mot andra tidigare etablerade romfolkgrupper.

Svenska ”Resande” och finska romer har all anledning att vilja se ”EU-migranterna” återvända till Rumänien!

Hur ska de rumänska romerna då kunna häva sig ur dessa onda cirklar?

Lösningen borde vara organisering. Inte ”organiserat tiggeri” givetvis, utan en sund organiserad solidaritet inom gruppen. De rumänska romerna måste bygga lokala mer eller mindre självförsörjande samhällen i sina hemtrakter i Rumänien. Obrottslig solidaritet krävs för att inte romskt småjordbruk och enkla manufakturer ska konkurreras ut av världsmarknadens stora bolag.Det är viktigt att man köper av varandra även om det finns till synes billigare produkter i snabbköpet i grannorten. Det är naturligtvis viktigt att så småningom få igång handel med majoritetssamhället. Kanske kan man börja med att sälja hantverksprodukter eller grönsaker?
Genvägar till försörjning genom begrägeri, stöld och tiggeri måste vara än mer förbjudet under denna fas än det någonsin varit i majoritetskulturerna. Då kan gruppen långsamt förtjäna ett nytt förtroende från omvärlden.

Familjeplanering

Tiggarkvinnan utanför COOP-butiken vädjar om hjälp att försörja sina barn. En annan vädjar om hjälp att få läkarvård åt sitt handikappade barn. Det är ett grymt (och antagligen effektivt) sätt att vädja till vår omtanke om barnen som inte själva valt att födas till grymma omständigheter, men ansvaret ligger hos tiggaren. Den som inte kan försörja ett barn ska inte heller skaffa sig barn! Idag kan ingen skylla på ”storken”. Alla vet att det finns billiga och lättillgängliga preventivmedel i alla någorlunda moderna länder. 

Faktum är att människor tidigare lyckats ganska bra med att planera sina familjer även utan preventivmedel. Det går att avhålla sig från penetrerande sex. I de flesta äldre kulturer var sex före äktenskapet förbjudet. Äktenskap fick dessutom bara ingås med föräldrarnas samtycke. Ett samtycke som handlade om möjligheten att försörja en blivande familj. En sådan moral kan tyckas avlägsen i vårt svenska samhälle, men det borde fortfarande inte vara främmande i romkulturerna.

Dysgenics

Romernas oförmåga att nå konstruktiva relationer till andra folkslag ger skäl att misstänka att de av födsel ofta är sämre rustade än andra att möta livets prövningar. Orimligt hög fertilitet bland fattiga och misslyckade människor kombinerat med motsvarande låg fertilitet bland välartade, välanpassade människor leder på sikt till folkstammens (folkstammarnas) genetiska urartning och förstörelse. De sjuka, dumma och ansvarslösa kommer att ärva Jorden, medan friska, intelligenta och ansvarstagande människor blir alltmer sällsynta.
De flesta värjer sig nog för tanken på att åter införa sterilisering av mentalt funktionshindrade eller asociala individer, men tiggarproblemet kan tvinga upp frågan på dagordningen.

Slutsatser

Ge inte pengar till tiggarna! Ge istället pengar till hjälporganisationer.
Förbjud utländska medborgare att tigga.
Ge polis, väktare och butikspersonal befogenhet att köra bort oönskade tiggare.
Fattigdomen i världen är inte vårt (svenskarnas) fel. Inte heller är det vårt ansvar att lösa andra länders fattigdomsproblem.
De rumänska romerna är själva huvudansvariga för att häva sig ur sitt predikament.
Romernas befrielse måste vara deras eget verk!

ÅB