25 november 2010

Ett land utan folk?

Våra svenska politiker resonerar som om de ledde kolonisationen av en obebodd kontinent.
Om Sverige har något lägre befolkning per kvadratkilometer än världen idag har i genomsnitt så är det inte något skäl till att föreställa sig Sverige som "underbefolkat".

Ekonomisk tillväxt
Självklart leder kolonisation till "ekonomisk tillväxt". Naturligtvis blev Amerika "rikare" genom att miljoner Europeer och Afrikaner flyttade dit. Men blev indianerna rikare?

Lika självklart är att om miljoner araber och afrikaner flyttar till Sverige så blir det till slut (även om det också kostar väldigt mycket) "ekonomisk tillväxt". Men har vi som svenskar någon glädje av det? Knappast!

Sverige måste få förbli ett svenskt land
Våra förfäder har byggt upp det här landet till ett någorlunda välfungerande samhälle. Vi (svenskar) har alla förutsättningar att kunna fortsätta att driva ett solidariskt och välordnat samhälle. Om vi importerar några enstaka nyckelkompetenser, eller exporterar några, förändrar inte grundidén att vi klarar oss utmärkt med den befintliga befolkningen. De som redan flyttat hit får vi väl försöka integrera så gott det går, om vi inte kan förmå dem att flytta tillbaka.

Världen är överbefolkad
Befolkningsfrågan i världen handlar inte om "att få plats". Det finns gott om plats t o m i Gazaremsan. Det finns obebyggda tomter och man kan bygga högre. Jag läste någon stans att hela mänskligheten kan få plats på en yta stor som Italien om vi lever lika tätt som man i dag gör i Singapor. Vad det handlar om är att det behövs "underbefolkade" områden som producerar ett överskott av ekosystemtjänster, mat, skog och andra naturresurser som kan konsumeras i de tätbefolkade områdena. Jag vill att Sverige skall vara ett sådant område som gör ett positivt ekologiskt fotspår.

För övrigt. Det finns en obebodd kontinent, Antarktis. Lite kärvt klimat men med vindkraft, värmepumpar och centralvärme kan vi säkert få in miljoner - kanske miljarder där? Nej! Seriöst. Vi (mänskligheten) bör låta Antarktis vara ett naturreservat som världsarv. En människofredad zon.

Rädda Sverige åt den svenska ursprungsbefolkningen!
Stoppa massinvandringen!
Uppmuntra återvandring!

23 november 2010

Arbetskraftsinvandring – nej tack!

Tobias Billström förklarar Moderaternas och regeringens entusiasm för arbetskraftsinvandring på DN-Debatt 23/11. Det är inga nya argument, men jag upprepar också gärna mina djupt kända åsikter däremot.
Intressant också som kommentar till Rovdrift av utländsk arbetskraft pågår

Sverige håller på att försvinna
Sverige har sedan mer än 30 år haft en extremt hög invandring. Landet håller på att få en helt ny befolkning. Sveriges ursprungliga svenska folk har all anledning att se med största oro på denna utveckling. Det finns gott om förfärande exempel på hur kolonisation lett till utträngning, förtryck och t. o. m. folkmord.

Regeringens uppgift är folkets intresse inte företagens
Både Alliansregeringen och den gamla Socialdemokratiska regeringen har drivit Sverige som om det vore ett multinationellt bolag. Tillväxt till varje pris har varit ledstjärnan. Det är fel utgångspunkt! Regeringens uppgift är att underlätta det befintliga svenska folkets försörjning och välbefinnande. Staten och näringslivet är till för folket inte tvärtom. Det betyder t.ex. att om det inte finns tillräckligt många arbetssökande till en post, då får företagen konkurrera om arbetskraften. Kanske väljer man att höja lönen, kanske väljer man att inte expandera. Tillväxt är ur samhällets synvinkel inte ett självändamål!

Åldersfördelningen och pensionsavgångarna
”Fram till 2025 kommer 1,6 miljoner svenskar att gå i pension.” När etablissemanget talar låter alltid som om det bara skulle vara ”svenskar” som går i pension. Invandrare åldras också. Då måste de ersättas av ännu fler invandrare?

Tillväxt är eskalerande ekologisk katastrof
Vi lever i en överbefolkad och överutnyttjad värld. Mänsklig aktivitet är så stor att t o m klimatet påverkats. All övrig natur trängs ut av städer, industri och jordbruk. Vi upplever en långsamt eskalerande ekologisk katastrof. I vår tid borde det inte vara ”tillväxt” som står på agendan. Frågan som borde genomsyra ALLT politiskt arbete borde vara: Hur skall vi komma ur tillväxtspiralen? Hur skall vi få ekonomi och samhälle att MINSKA?

Ekonomisk tillväxt är kanske ett nödvändigt ont i många av världens allra fattigaste länder, men för de flesta andra länder är det en ekonomi för ordnad reträtt som måste organiseras. Minskad befolkning är en del av lösningen – inte ett problem.

Specialkompetens
Det har och kommer alltid att finnas en internationell marknad för särskilda specialkompetenser. Det handlar i det här sammanhanget om ett mycket litet antal, och det har aldrig varit några problem.

Vård, städ och restaurang
”... inte minst i kommuner som redan i dag har svårt att hitta arbetskraft ...”, ”... behoven av vård och omsorg [kommer] att öka ...”. Det är fullkomligt befängt att tala om behov av import av arbetskraft till dessa områden. Det behövs bara kunskap i svenska språket och en kortare utbildning så är man på banan. Problemet ligger snarare i att motivera arbetslösa svenskar att ta sådana jobb. Löneförhöjning och förbättrad status kunde öka andelen svenskar i dessa arbeten. Det är viktigt att inse att en fungerande ekonomi kräver att det finns arbeten av olika svårighetsgrad tillgängliga för majoriteten av befolkningen. Nu har det blivit hela branscher som i praktiken håller på att tas över av utlänningar. Svenska ungdomar behöver också enkla jobb som första steg in på arbetsmarknaden. Fri arbetskraftsinvandring till enkla lågstatusjobb leder till lönedumpning och hårdnande social segregering på arbetsmarknaden.

Illegala invandrare
”Frågan är om vi vill ha en svart arbetsmarknad med människor som kommer utan tillstånd och därmed är rättslösa och löper risk för exploatering eller en reglerad och välordnad arbetskraftsinvandring där människor faktiskt har möjlighet att kräva sina rättigheter.”
I Tobias Billströms värld är vi totalt hjälplösa mot migrationsströmmarna. Det är självklart inte så. Det är inte en slump att Sverige har högst invandring i Europa (jämfört med befintlig befolkning). Självklart kan vi skärpa invandringspolitiken om vi vill! Då är det särskilt viktigt att snart och bestämt avvisa dem som fått avslag på asylansökan. För att vända utvecklingen krävs det att vi snarast skaffar oss ett rykte i världen om att vara ”hårda” och ”snåla”. Då kommer så småningom allt färre att försöka ta sig hit.

05 november 2010

”En ny era för mänskligheten att leva i harmoni med naturen”

”Vi kommer att läsa i historieböckerna att det var i Nagoya som en ny era för att leva i harmoni med naturen föddes och en global enighet om att skydda livet på jorden fastställdes. Historien kommer att minnas att detta inte skulle varit möjligt utan Japans regering och det japanska folkets beslutsamhet och ett enastående lederskap. Om historien kommer att minnas Kyoto som den plats där det första klimatfördraget slöts, så kommer vi att minnas Nagoya som den plats där fördraget om biologisk mångfald föddes.” Så säger Ahmed Djoghlaf, generalsekreterar för konventionen om biologisk mångfald.

De snålar inte på de stora orden.

FN-mötet hölls 18-29 oktober i staden Nagoya i prefekturen Aichi i Japan. Det var den tionde konferensen om Konventionen för Bevarande av Biologisk Mångfald. 122 ministrar, 5 regerings- eller statschefer. Ett antal representanter för s.k. ursprungsbefolkningar, NGO:s mm. Med 193 parters undertecknande har man ”nästan universellt deltagande”.

Miljörörelsen är nöjd.
”Det globala miljöarbetet, som fick sig en ordentlig törn på klimatmötet i Köpenhamn, är åter på banan. Det borgar gott för framtiden”, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Resultat
Mötet i Nagoya lade fast en vision för 2050, ett mål för 2020 och konkreta delmål till samma år. 17 procent av land- och vattenområdena samt 10 procent av kust- och marina områden i världen ska skyddas från exploatering. Överfisket ska stoppas, skadliga subventioner som förstör biologisk mångfald ska fasas ut och gröna räkenskaper ska utvecklas.

En viktig komponent, som återkommer överallt i dokumenten, är att de fattigaste länderna i ”syd” måste få ekonomisk, teknisk och vetenskaplig hjälp från de rikaste länderna.

En annan viktig sak är att man betonar skyddet av ursprungsbefolkningar som bevarat traditionella kunskaper om sin natur. Dessa måste om inte annat få rimlig ekonomisk ersättning om deras kunskaper utnyttjas av t.ex. läkemedlsindustrin.

Källor:
Pressrelease: ”A new era of harmony ...”

Dokumenten som inte ännu är slutredigerade.
Centrum för Biologisk Mångfald
Avtal om biologisk mångfald klart, DN 2010-10-29
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/avtal-om-biologisk-mangfald-klart-1.1199267

Att rädda livets mångfald

Det har hållits ett stort FN-mötet i Nagoya i Japan. Där har man enats om ett nytt avtal om att skydda den biologiska mångfalden i världen.
Nu är det inte första gången ett FN-möte beslutar om att vi skall rädda naturen och livet på Jorden. Det nya avtalet bygger på ett som undertecknades av 164 länder vid Riokonferensen 1992. Sedan dess har forskning och övervakning av läget förbättrats, och åtskilliga reservat har inrättats men förstörelsen och utrotningen av våra medvarelser på planeten har ändå fortsatt i allt mer accelererad takt. Uppenbarligen räcker det inte med att visa god vilja genom att underteckna avtal.

Miljörörelsen (t.ex. Naturskyddsföreningen) är nöjd med avtalet, men är inte avtalet för bra för att vara sant.

Det är enormt stora och mäktiga intressen som skulle beröras om man verkligen tog avtalet på allvar. Ändå passerade Nagoyamötet tämligen obemärkt. Även om det var mer medial uppståndelse kring klimatmötet i Köpenhamn förra året så var det även där ett uppenbart ointresse från de stora multinationella bolag som tveklöst är berörda. Det berättar något om hur betydelselöst FN har blivit.

När regeringarna sänder sina delegationer till den här typen av möten är de med säkerhet inte i första hand intresserade av att bevara vår fantastiska värld med alla sina under. Det de framför allt är ute efter är att bevara det ekonomiska system som håller på att äta upp världen. Det som absolut inte får ifrågasättas är tillväxten och den globaliserade skräpkulturen. De kommer att kämpa till sista blodsdroppen för sin rätt att mala ner skogar till pappersmassa eller att till vilken risk som helst pumpa upp olja från stora havsdjup. Sedan skickar de några lågrankade tjänstemän att sno ihop ett luddigt avtal om att rädda livet på jorden.

Man skall ändå inte helt förringa betydelsen av sådana här avtal. Den verkliga kampen står visserligen nationellt och lokalt. Det handlar om tusentals små beslut, som vart och ett kan tyckas ringa, men som tillsammans avgör vartåt det skall gå. Miljökämpar kan i dessa strider ta stöd av att det finns internationellt accepterade avtal som kräver att beslutsfattare också måste ta hänsyn till en större helhet.

En sjuk planet
Förlusten av biologisk mångfald är den bästa mätbara indikatorn på hur förstörelsen av vår planet fortskrider. Konkret handlar det om att naturen utplånas.

Om en främmande civilisation studerat Jorden på avstånd under en längre tid skulle de inte tveka om att hon drabbats av en svår sjukdom. De skulle se hur atmosfärens sammansättning rubbats, de skulle se hur kontinenternas gröna päls av skogar ersattes med öknar och grässtäpper. De skulle se döda fläckar omgivna av ett grått nätverk. De skulle se fläckarna lysa gåtfullt om natten.

Om de landade en sond för att undersöka gåtan närmare skulle de snart upptäcka att det handlar om en enda art, en av flera miljoner, som plötsligt, under loppet av bara ett par hundra år, brutit sig loss från naturens återhållande krafter och exploderat i antal och blivit långt fler än något annat djur i den storleksordningen. Med sina 300 miljoner ton biomassa är det fråga om det någonsin funnits en så totalt dominerande djurart. De skulle förstå att Jorden är infekterad av en främmande invasiv organism.

Jag tror att den största tragedin för oss människor är att vi faktiskt för ett krig mot oss själva. Människan är i grunden en naturvarelse. Jag kan inte tro att människor egentligen vill leva utan naturen. Naturligtvis finns det en risk att vi förstör de för oss själva livsuppehållande processerna, men jag menar att vi redan långt tidigare förstör det som i grunden gör livet intressant att leva.

Jag vill veta att jag kan gå ut i en skog som är naturlig, dvs den skulle sett likadan ut och den skulle ha fungerat likadant även om människor inte funnits. Om biologer kan försäkra mig om att skogen hyser många känsliga arter som kräver lång tid av orördhet, då kan jag lita på att jag är hemma.
Rädda naturen och den naturliga människan
Vi måste hitta en ny politik, nya värderingar, i grunden reformera våra kulturer. Vi måste lära oss återhållsamhet, varsamhet och vi måste minska i antal. Det är uppenbart att tillbakagång och ekonomisk recession inte automatiskt är bra för miljön, men det kan heller inte vara så att vi kan bota tillväxtens problem med ännu större tillväxt.

Detta är uppgiften för framtidens och den goda överlevnadens politik. I stället för ekonomisk tillväxt måste vi hitta en kultur och ekonomi för ordnad reträtt.
Åke Blomdahl

Källor:

Pressrelease: ”A new era of harmony ...”

Dokumenten som inte ännu är slutredigerade
Centrum för Biologisk Mångfald
Avtal om biologisk mångfald klart, DN 2010-10-29
Avtalet om biologisk mångfald – för bra för att vara sant? av David Jonstad. Finns det ens något avtal? Vad står det i det?

Hoten mot den biologiska mångfalden - HIPPO

HIPPO – fem aspekter av hoten mot biologisk mångfald (enligt Edward O. Wilson)

H – naturförstörelse (Habitat destruction) – Förlust och degeneration av hela levande ekosystem är absolut den viktigaste orsaken till att arter utrotas. Ex: Att skogar huggs ner och ersätts av monokulturer. Hälften av alla i Sverige rödlistade arter är knutna till skogen. Av den produktiva barrskogen är idag bara ca 2% skyddad. Forskare anser att det skulle behövas att ca 20% av skogen var skyddad för att bevara en naturligt hög biologisk mångfald. Vattenkraftverk är visserligen rena från gifter men genom att förändra vattendragens naturliga vattenstånd är de likväl förödande för många vattenlevande organismer.

I – Invasiva arter (Introduced Species). Detta är en oerhört viktig punkt, som ibland är svår att förklara för icke biologer. Det är ibland lika illa om det tillkommer en art i naturen som att en försvinner. I Sverige är det t o m så att naturvänner ofta inte vågar diskutera detta av rädsla för att bli betraktade som ”främlingsfientliga”. Näst efter direkt förstörelse av livsmiljöer är massförökning av främmande arter, s.k. invasiva arter, det allvarligaste hotet mot världens totala biologiska mångfald. ”Mångfalden” i ett område ökar tillfälligt, men leder till långsiktig utträngning av inhemska arter. Exempel på sådana invasiva arter i vår del av världen är mink, mårdhund, kanadagås, spansk skogssnigel, jättebjörnloka, kirskål. Några som kanske håller på att etablera sig i Östersjön är kinesisk ullhandskrabba och kammanet. Europa är ändå ganska förskonat. Förödelsen har varit desto värre i den polynesiska övärlden, i Australien, i Viktoriasjön. Inte minst har förvildade tamdjur åstadkommit svåra skador i miljöer där inget försvar funnits; getter, kaniner, katter, hundar, grisar, duvor, sparvar för att inte tala om de råttor som alltid levt i människans närhet sedan urminnes tid.

P – förgiftning (Pollution) – Givetvis kan miljögifter vara förödande. Rovdjur är som s.k. toppkonsumenter särskilt utsatta för miljögifter. Rovfåglar och sälar var under 1960-80-talet allvarligt hotade av PCB, DDT. Idag kommer hoten bl.a. från preventivmedel som kommer ut från avloppen och som stör många fiskars fortplantning redan vid extremt låga koncentrationer.

P – befolkning (Population) – den drivande kraften bakom alla dessa faktorer är att det finns så mycket människor överallt och att mänsklig aktivitet påverkar praktiskt taget alla miljöer och allt liv på Jorden.

O – överutnyttjande (Overharvesting) – Skogsbruk och jordbruk, jakt och fiske, har naturligtvis direkt påverkat många djur och växtarter. Utrotningen av många stora däggdjur och fåglar beror självfallet på direkt förföljelse och överutnyttjande.

04 november 2010

Partiledardebatten

Jimmy Åkesson gjorde en strålande debut i gårdagens partiledardebatt. Trygg, säker och skärpt.
"jag har jobbat halva mitt liv på att ta mig in i den här församlingen. jag har gjort det för att få tillfälle att för er få framföra de här åsikterna."

Jimmy Åkesson utnyttjade alla möjligheter till replikskifte. Särskilt starkt var det när han angrep motsägelsen med Alliansens och Fredrik Reinfeldts "arbetslinje". Alliansen har lyckats skapa 100.000 ny jobb under förra mandatperioden, men samtidigt har man importerat mer än 300.000 människor som har mycket små förutsättningar att få ett normalt jobb på vår arbetsmarknad. Vad är det om inte att importera arbetslöshet?