05 november 2010

Hoten mot den biologiska mångfalden - HIPPO

HIPPO – fem aspekter av hoten mot biologisk mångfald (enligt Edward O. Wilson)

H – naturförstörelse (Habitat destruction) – Förlust och degeneration av hela levande ekosystem är absolut den viktigaste orsaken till att arter utrotas. Ex: Att skogar huggs ner och ersätts av monokulturer. Hälften av alla i Sverige rödlistade arter är knutna till skogen. Av den produktiva barrskogen är idag bara ca 2% skyddad. Forskare anser att det skulle behövas att ca 20% av skogen var skyddad för att bevara en naturligt hög biologisk mångfald. Vattenkraftverk är visserligen rena från gifter men genom att förändra vattendragens naturliga vattenstånd är de likväl förödande för många vattenlevande organismer.

I – Invasiva arter (Introduced Species). Detta är en oerhört viktig punkt, som ibland är svår att förklara för icke biologer. Det är ibland lika illa om det tillkommer en art i naturen som att en försvinner. I Sverige är det t o m så att naturvänner ofta inte vågar diskutera detta av rädsla för att bli betraktade som ”främlingsfientliga”. Näst efter direkt förstörelse av livsmiljöer är massförökning av främmande arter, s.k. invasiva arter, det allvarligaste hotet mot världens totala biologiska mångfald. ”Mångfalden” i ett område ökar tillfälligt, men leder till långsiktig utträngning av inhemska arter. Exempel på sådana invasiva arter i vår del av världen är mink, mårdhund, kanadagås, spansk skogssnigel, jättebjörnloka, kirskål. Några som kanske håller på att etablera sig i Östersjön är kinesisk ullhandskrabba och kammanet. Europa är ändå ganska förskonat. Förödelsen har varit desto värre i den polynesiska övärlden, i Australien, i Viktoriasjön. Inte minst har förvildade tamdjur åstadkommit svåra skador i miljöer där inget försvar funnits; getter, kaniner, katter, hundar, grisar, duvor, sparvar för att inte tala om de råttor som alltid levt i människans närhet sedan urminnes tid.

P – förgiftning (Pollution) – Givetvis kan miljögifter vara förödande. Rovdjur är som s.k. toppkonsumenter särskilt utsatta för miljögifter. Rovfåglar och sälar var under 1960-80-talet allvarligt hotade av PCB, DDT. Idag kommer hoten bl.a. från preventivmedel som kommer ut från avloppen och som stör många fiskars fortplantning redan vid extremt låga koncentrationer.

P – befolkning (Population) – den drivande kraften bakom alla dessa faktorer är att det finns så mycket människor överallt och att mänsklig aktivitet påverkar praktiskt taget alla miljöer och allt liv på Jorden.

O – överutnyttjande (Overharvesting) – Skogsbruk och jordbruk, jakt och fiske, har naturligtvis direkt påverkat många djur och växtarter. Utrotningen av många stora däggdjur och fåglar beror självfallet på direkt förföljelse och överutnyttjande.

Inga kommentarer: