21 december 2010

Klimatfrågan - bluff eller global katastrof

Klimatfrågan
bara en bluff eller är en global katastrof förestående?

Vem kan vi lita på? Vad skall en klok människa tro?
I det svenska politiska etablissemanget har antagandet om pågående allvarliga klimatförändringar antagit formen av religiös dogm som inte kan ifrågasättas. Internationellt finns i andra kretsar ett lika oresonligt misstroende mot klimatforskningen.

Som miljövän har jag all anledning att glädjas över att vår tids allt dominerande globala köp-och-släng-konsumism-industrialism ifrågasätts, men det är inte långsiktigt sunt om civilisationskritiken vilar på dogmer i stället för öppet och kritiskt prövad vetenskap.

Tillväxtens gränser
Naturvetenskapligt skolade samhällsbetraktare och i synnerhet biologer-ekologer har sedan ett halvt sekel tillbaka med allt större skärpa varnat världens ledare för att vi inte kan förvänta oss att de gångna seklens exceptionella tillväxt kan fortsätta. Människosläktets ekonomi har vuxit till en monstruös naturkraft som hotar att uppsluka allt annat liv.

”Det moderna projektet” är av tvivelaktigt värde också för oss människor. Som enskild människa kan man knappast ha blivit lyckligare bara därför att vi nu är så många fler. Många av oss blir i alla fall olyckligare av att vi tvingas leva så långt i från naturen och naturliga gemenskaper. Kanske har vi blivit lyckligare för att vi nu har så mycket mer (skräp)kultur att välja på? Eller springer vi kanske bara runt som stressade råttor i ett gigantiskt behavioristiskt experiment, jagande reklamindustrins ”belöningar”.

Vad vi än tycker om det så är Jordens resurser begränsade. På ett eller annat sätt kommer tillväxten att stoppas.

Klimatpåverkan
Nåväl! Ekologer och atmosfärkemister frågade sig tidigt om inte mänsklig aktivitet också kan bli så stor att den påverkar klimatet. Till att börja med var inte svaret givet. Rök och partiklar i atmosfären ökar molnbildningen och kunde därmed avskärma och reflektera bort solenergi – vilket skulle leda till nedkylning. Kanske väntade en människoorsakad istid? Andra menade att ökningen av koldioxid i atmosfären skulle leda till förstärkt växthuseffekt och att den dominerande effekten skulle bli uppvärmning.

Otvivelaktig påverkan
Vad vågar man då idag säga?
Koldioxidhalten i atmosfären har ökat i en stadig takt som helt överensstämmer med användningen av fossila bränslen. Det är alldeles klart att det kol som i årmiljoner legat stilla i form av kol och olja nu kommit i aktivt kretslopp.
Ökningen av halten koldioxid leder till att utstrålningen dämpas. Om det inte samtidigt finns en process som hindrar instrålningen, t.ex. ökad molnbildning måste det leda till uppvärmning av troposfären.

Att verkligen mäta medeltemperaturen är däremot inte det lättaste. Temperaturen på en mätplats varierar kraftigt över dygnet, över året och från ett år till ett annat. Trots dessa svårigheter har det gjorts ett antal beräkningar. Dessa pekar tämligen tydligt på att en uppvärmning om 0,7 grader skett sedan 1960-talet.
Man har också studerat havens medeltemperatur. Det tar lång tid för havsdjupen att påverkas av atmosfärens energi. Det utjämnar något svårigheterna med den förra. Haven uppvisar en långsam och jämn uppvärmning. Uppvärmningen av havsdjupen har gått fortare än de datorsimulerade klimatmodellernas prognoser från 1990-talet.

Är 0,7 grader allvarligt?
Haven har stigit i genomsnitt 7 cm. Inte en enda människa kan ha drunknat av den orsaken.

Klimatet har ändrat sig tidigare, av naturliga orsaker. Går man långt tillbaka har klimatförändringarna flera gånger varit dramatiska. Vi har haft flera istider i följd under den senaste årmiljonen. Den nuvarande värmeperioden har varat i ca 10.000 år (holocen) – det anses att denna värmeperiod med relativt stabilt klimat var en av förutsättningarna för jordbrukets och civilisationernas framväxt. Det finns inga teorier om hur länge denna period naturligt skall bestå.

Även under holocen har klimatet ändrat sig. Under järnåldern hade Europa en värmeperiod som definitivt kan anses bruten först på 1300-talet. Glaciärerna växte och skördarna slog fel. Den ”lilla istiden” kulminerade på 1600-talet. Sedan 1800-talet har vi åter haft en allt varmare period – kanske är den orsakad av industrialismen – kanske hade vi ändå haft en värmeperiod.

Religiösa erfarenheter
Eftersom vädret ändå växlar enormt är det fullkomligt omöjligt för en enskild människa att uppfatta en klimatförändring om 0,7 grader i genomsnitt som ett upplevt faktum. Men psykologiskt tror vi på våra sinnen. En torr och varm sommar med många skogsbränder och växthuseffekten är ett ”faktum”. En kall vinter och alltfler blir ”skeptiker”. Två kalla vintrar i följd och frågan om en människoframkallad global uppvärmning är död för mången man.

Översvämningen i somras i Pakistan har övertygade de flesta Pakistanier om att växthuseffekten är högst verklig. I själva verket har det alltid förekommit översvämningar och extrema väder. Att följden blev så allvarlig just i år kanske snarare beror på att floddalen är så svårt överbefolkad att man tvingats bygga och odla på osäkra ställen.

Fisken har försvunnit från kusten utanför Goa i Indien. Somliga hävdar att det beror på att vattnet blivit varmare. En mycket troligare förklaring är alltför många fiskare med alltför effektiva fiskeredskap.

Det är tacksamt att skylla missväxt på klimatförändringar och föreställa sig att skulden är utsläpp som gjorts av ondsinta västerlänningar. Då kan man kräva mer bistånd. Mätningarna har visat att praktiskt taget ingen uppvärmning alls skett i tropikerna. En troligare förklaring till missväxt är att på en överbefolkad planet lever allt fler i marginalområden som alls inte är lämpade för odling. Därför upplevs normala vädervariationer som katastrofer utan tidigare motstycke. En annan förklaring är att förödelsen av de tropiska skogarna drastiskt påverkat avdunstning, molnbildning, och nederbörd, dvs det regionala klimatet.

Negativ återkoppling – Gaia-hypotesen
På 1980-talet var Gaia-hypotesen populär bland många miljöengagerade (James Lovelock, 1979). Lovelock beskrev Jorden som en levande superorganism med en strävan att aktivt anpassa klimatet för att ge optimala förhållande till livet på Jorden. Somliga föreställde sig t o m Gaia som en gud med ett medvetande, andra tänkte sig Gaia som en metafor för en levande planet där livsmiljön hålls stabil av negativa återkopplingar. Om vi människor bara kan avhålla oss ifrån att ta alla levande miljöer i tjänst kommer livet och ekologin att fortsätta att upprätthålla livsbefrämjande förhållanden.

Om t.ex. koldioxidhalten i atmosfären stiger och orsakar uppvärmning så kommer, enligt Gaia-teorin, skogarna att växa sig högre och tätare och på det viset åter binda kolet. Molnbildningen över skogarna kommer att öka och temperaturen vid marken kommer att sjunka. Mossar och våtmarker kommer att binda växtmaterial som torv och efter ett antal årmiljoner har kolet återvänt till nya fossila lager i berggrunden.

Positiv återkoppling – domedagsscenarion
Idag är denna naturliga återkoppling uppenbart bruten. Skogarna tillåts inte bre ut sig, istället huggs det sista kvarvarande skogarna ned. Klimatforskare har pekat på riskerna med positiv återkoppling som accelererar den globala uppvärmningen. När havsisen smälter blottas det mörka havet. Istället för att energin reflekteras tillbaka ut i rymden kommer den att absorberas av havsvattnet, vilket ökar vattnets temperatur och påskyndar havsisens avsmältning.

En annan effekt är att om permafrosten tinar under tundrorna i Sibirien och Kanada så frigörs metan. Metan är en kraftfull växthusgas och därmed förstärks växthuseffekten och orsakar mer uppvärmning och permafrosten tinar ännu djupare, etc.

Idag anses det bland klimatforskare kring IPCC att en kritisk gräns finns någonstans strax över två grader. Överskrids gränsen kommer uppvärmningen att skena genom positiv återkoppling mot en ny stabil nivå som kanske ligger 6 grader över 1960-talets globala genomsnittstemperatur. Även om sex grader högre temperatur inte kommer att utplåna mänskligheten kan man ändå vara övertygad om att förändringen kommer att vara radikalt genomgripande. Havsnivåerna kommer att stiga kanske 7 m, klimatzonerna kommer att flyttas 100-tals mil.
Men även i ett sådant scenario kommer alltså havsnivån att höjas så långsamt och förutsägbart att ingen människa kommer att komma till skada. Att städer måste byggas om kan hålla den ekonomiska tillväxten ingång ytterligare en tid. Värst blir det för den biologiska mångfalden. Många sällsynta växter och djur kommer inte att kunna flytta med klimatzonerna. De kommer inte att kunna ”hoppa” från ett isolerat reservat till ett annat. En snabb klimatförändring enligt de värre scenariona kommer att fullborda den stora utrotning – jämförbar med den katastrof som utplånade dinosaurierna för 65 miljoner år sedan.

Peak oil
IPCC har i sina scenarior räknat med att det finns obegränsat med kol och olja att bränna upp, men det är en förutsättning som alltmer ifrågasätts. Geologer har förutsett att oljeindustrin omöjligt kan möta världsekonomins ständigt ökande efterfrågan. Kanske passerades ”peak oil” redan 2007-8, kanske passeras den inom några få år? Därefter kommer ett gap mellan tillgång och efterfrågan att öppnas och vidgas. Det leder, enligt den ekonomiska lagen om tillgång och efterfrågan, till att priserna på oljeprodukter kommer att stiga raskt. Till slut kommer det också att krävas mer energi att pumpa upp och raffinera råoljan än man får ut ur den när man förbränner den. Varje samhälle som vill bli bestående måste se till att ha gjort sig oberoende av fossila bränslen innan det gått så långt.

Risken för global uppvärmning och risken för att oljan håller på att ta slut pekar alltså båda mot att vi snarast bör avveckla beroendet av fossila bränslen.

Islam i Sverige?

När jag var barn fanns det knappast några muslimer alls i Sverige.

Under hippi-tiden på slutet av 60-talet och på 70-talet kom Hinduism och Buddhism till Sverige. Det var genom svenska ungdomar som rest till Indien eller träffat redan etablerade hinduiska och buddhistiska sekter i USA. Det handlade om drömmar och droger. Det var kanske exotism, ”flum” och fantasteri – men det var garanterat fredligt. Det var vid denna tid som pacifismen slog rot i den svenska kulturen. Aldrig någonsin har jag träffat någon av mina generationskamrater som attraherats av islam. Vi betrakta Islam som det sämsta hos fundamentalistisk kristendom eller som ytterligare värre.

Jag har alltid varit intresserad av livsåskådningsfrågor – men islam har jag aldrig betraktat som en religion, dvs ett svar på ärliga existensiella frågor. Islam är snarare som ett stelt och ytterligt torftigt regelsystem. Koranen, profeten Mohammeds uppenbarelse, anses av muslimerna som det slutgiltiga och fulländade meddelandet från Gud. Allt ytterligare sökande är enligt muslimerna fåfängligt. För mig, och gissningsvis för de flesta svenskar, är det att slutgiltigt stänga dörren för en personlig upplevelse och en personlig tolkning av livsgåtan. Så utomordentligt trist!

Islam är fullständigt främmande för ett svenskt tänkesätt. Islam är något helt främmande för vårt lands rättmätiga och ursprungliga befolkning.

Islam kom till Sverige på 1980-talet. Den kom dels genom flyktingar från Mellanöstern (Palestina och Libanon) men framför allt från det sammanstörtande Jugoslavien i början av 1990-talet.

På den tiden vågade inte myndigheterna ta för givet att svenskarna skulle bli överlyckliga över att berikas av denna främmande religion. Det anordnades kurser och möten där svenskar skulle få möjlighet att möta muslimer. Syftet var givetvis att motarbeta ”fördomar”. Vi skulle genom att tala och umgås med muslimer förstå att ”vi är alla lika”, och islam är en lika fin och trevlig religion precis som kristendom eller judendom.

Jag var på ett sådant informationsmöte. Det kan ha varit 1992? Jag var då (som nu) öppen och ärligt intresserad. Till mötet hade kommit mest vanliga intresserade eller bekymrade svenskar, dels troende nyinvandrade muslimer. Frågorna duggade tätt. Vad anser islam om kvinnors rättigheter. Vad säger ni om abort? Vad innebär sharia? Etc.
För varje fråga som besvarades ökade oron bland svenskarna. Frågorna blev alltmer aggressiva. Var detta verkligen en fredens religion? Islam tycktes förneka de flesta humanitära sanningar som vi svenskar tyckte oss ha erövrat slutgiltigt.

På det här mötet var det en intellektuell muslim som reste sig och höll ett kort tal till oss svenskar. Det var ett tal som gjorde ett outplånligt intryck på mig. Han sa ungefär så här:

Ni (svenskar) måste förstå att vi inte uppfattar er kultur som särskilt högstående. Vi uppfattar er kultur som primitiv och barbarisk. Vi kommer inte att överge islam. Vi vill inte bli ”svenskar”. Muslimer anser att svensk kultur är principlös, promiskuös och depraverad. Vi har ingen som helst lust att anpassa oss efter era så kallade ”värden”.

Jag säger er uppriktigt: Ni måste förstå vad som står på spel! Om ni vill behålla er kultur i fred så har ni möjlighet nu [dvs 1992] att sätta stopp för ytterligare invandring av muslimer. Men ni måste säga ifrån nu! Ni skall inte inbilla er att vi kommer att vilja omvända oss till ”svensk” kultur. Om tio-tjugo år är vi så många att ni inte längre kan stå emot oss. Ni skall inte inbilla er att vi kommer att respektera er kultur.


Jag var vid denna tidpunkt fortfarande anhängare av idén att Sverige och svenskarna kan och vill hjälpa alla flyktingar var i från de än kommer. Men jag kan lova att jag gick ifrån detta möte med stora betänkligheter.

Vad har vi gjort?
Idag konstaterar vi att vi har konfrontationen mellan civilisationer utspelad här på Stockholms gator!

Vad har vi ställt till med?
Islam är fullständigt främmande för den svenska folksjälen. Det finns knappast någon etnisk svensk som ens reflekterar över att konvertera till islam. Det skulle i så fall vara en handfull kvinnor som gått och gift sig med muslimska män, och så författaren Torbjörn Säfve.

Nu har vi minst 100.000 aktivt troende muslimer i landet. Vi har minst 500.000 som invandrat från muslimska länder.

Den muslimska gruppen lever väsentligen ett liv helt skilt från svenskarna. De är så många nu att de kan befolka hela stadsdelar. Dessa muslimer har inte längre något behov av att ”integreras” i det svenska samhället. De har en nativitet som vida överglänser ursprungsbefolkninens.

Det må vara sant att de flesta muslimer är fullständigt nöjda med att få leva sitt eget liv enligt sina egna regler, men det går inte att blunda för att det också finns en liten men signifikant andel som är beredda att gå till angrepp mot det som de uppfattar som hedendom, ateism och barbari.

Säkerhetspolisen är inte förvånade över att vi har har fått vårt första försök till självmordsattentat.

Det finns anledning till eftertanke. Varför skulle vi dra hit dessa främmande folk med denna främmande ideologi?

Vad har vi ställt till med?

15 december 2010

Hej Världen!

(Med anledning av självmordsbombaren Mujahid Taimour Abdulwahabs misslyckade attentat i Stockholm 11/12 2010:)

Den moderatledda kommunstyret i Stockholm driver sedan ett par år kampanjen ”Ett Stockholm i Världsklass”. Det konkreta innehållet är inte, som man kunde tro, att de kommunala tjänsterna skall bli världsbäst, det handlar om att Stockholm skall VÄXA till varje pris. Gärna genom att avfolka resten av landet, men framför allt handlar det om att locka långväga migranter.

Jag undrar om de skålar i stadshuset nu? Vad kan vara ett bättre tecken på att Stockholm erövrat ”världsklass” än att vi fått vårt första islamistiska självmordsattentat? Hej, London! Hej, Madrid! Nu är vi med!

Nej, självklart skålar man inte över negativa världsklassmeriter. Men är någon egentligen förvånad? ”Vi kan inte förvänta oss att vara oberörda av internationella konflikter.” säger Beatrice Ask. Så sant! Särskilt inte om man först har lockat hit folk från alla de stridande parterna.

Jan Guillou förklarar att det är inte så konstigt att muslimska unga män radikaliseras. De har upplevt den svenska ”rasismen” och misstänksamheten mot islam. Svenskarna uppträder ju inte tillräckligt vördnadsfullt mot sina nya medborgare! Svenskarna faller inte ner med pannan mot marken av tacksamhet över att få möta Profetens (frid över honom) budbärare. Om vi inte uppträder som om dessa islamister kunde vara ”terrorister” så skulle inte dessa extrema grupper kunna hävda att de är utsatta för något förtryck, och då skulle heller ingen bli motiverad att ställa upp på terrordåd. (http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article8269712.ab)

Om det är sant som Guillou säger, då finns det i praktiken ingen väg som leder bort från eskalering.
Guillous eget förslag, fullständig villkorslös kapitulation, skulle kanske blidka erövrarna, men jag tror inte svenskarna tänker ödmjuka sig så långt. Vi skulle säkert ändå få ett eskalerande krig mellan olika invandrarfolk. Skall Sverige erövras av kristna Irakier eller muslimska?

Naturligtvis låter det sig sägas att denne självmordsbombare bara är en ensam förvirrad galning, och hans beteende säger inget alls om alla ”normala” muslimer. Ändå kommer dessa muslimer från länder där det finns förbluffande gott om sådana ”galningar”. Hur många extrema uttolkare av en religion behövs det för att man seriöst kan misstänka att det finns något malignt i själva läran? Man behöver bara öppna Koranen och läsa några slumpvis valda stycken så har man sannolikt hunnit få läsa några svavelosande beskrivningar av hur det skall gå för dem som inte underkastar sig profetens bud. En mer extremt dualistisk religion som delar världen i absolut svart eller vitt finns inte. Är det då så långsökt att en och annan som faktiskt tar läran på allvar också ger sig ut för att kämpa på det sätt som så målande beskrivs?

Sverige har importerat denna religion fullständigt i onödan. Före Olof Palme fanns det färre än hundra muslimer i hela landet. Nu har vi minst 100.000 aktivt organiserade och troende muslimer (minst 500.000 är invandrade från muslimska länder). Det är idag antagligen snart den i praktiken största religionen i Sverige. Det blir ständigt allt färre aktiva i den Svenska Kyrkan. Tiotusentals Irakier i Södertälje är Syriskt Ortodoxa. Dessa torde vara ett större bekymmer för muslimerna än de servila svenskarna. Det är idag närmast livsfarligt att visa sig i hijab i vissa stadsdelar av Södertälje.

Om det var så att islamistisk terror bara är desperata uttryck från enstaka förvirrade människor – inte något egentligen signifikant socialt problem, då faller ju argumenten för att kristna irakier inte skulle kunna återvända. En debatt som nyligen varit på agendan. Men om det verkligen ÄR TYPISKT för de kulturella konflikter som plågar Mellanöstern då har vi ju ännu större anledning att hålla detta borta från oss, inte sant?

Eskalering är oundviklig
Naturligtvis har vi svenskar nu fått skäl att vara mer rädda för islam. Det är givetvis klokt att fortsätta att leva som vanligt, men vi kommer att titta mer misstänksamt på vår muslimske granne eller arbetskamrat – särskilt om denne visat sig starkt religliöst intresserad. Samtidigt MÅSTE myndigheterna nu öka övervakningen av riskgrupper och direkt spioneri mot radikala religiösa eller politiska organisationer. Vår muslim kommer oundvikligen att känna sig allt mer ”diskriminerad”. Fler unga män kommer att uppleva ”rasismen” och svenskarnas gudlöshet som än mer avskyvärd. Det kommer sannolikt att leda till att fler unga arga män tar till sig ”extremismen”. Förr eller senare kommer fler terrordåd.

Det är heller inte omöjligt att det bildas extrema svenska grupper som vill ta på sig ansvaret att försvara oss mot islamisterna. Det kommer ytterligare att öka spänningen – och ge muslimska extremister skäl att agera. Det högst sannolikt att muslimhatande kristna invandrare från Mellanöstern tar tillfället att försöka ”kasta ut” muslimerna.

Det självklara politiska svaret borde vara att stoppa invandringen från dessa regioner. Om man (mot alla odds) får igenom en skärpt invandringspolitik – så lär det också bli ett skäl så gott som något för muslimska extremister att öka våldet. Erfarenheten från Danmark är att skärpt invandringspolitik inte på kort sikt leder till minskat våld och minskande spänningar, tvärtom. Ändå är det den vägen vi måste gå. Det finns fortfarande möjlighet att rädda Sverige åt den svenska ursprungsbefolkningen, men det kommer att kräva en period av skärpta motsättningar. Det är oundvikligt. Det är tidigare generationers dåraktiga politik som drivit oss in i denna utveckling. Det kommer att krävas handgriplig kamp att vända utvecklingen rätt.

Det är upplagt för en orolig framtid.

”Detta var en vredens flod, nästa kommer bli än värre. Gravarna kräver era liv, åh Allahs fiender.” (från en islamistisk hemsida)

25 november 2010

Ett land utan folk?

Våra svenska politiker resonerar som om de ledde kolonisationen av en obebodd kontinent.
Om Sverige har något lägre befolkning per kvadratkilometer än världen idag har i genomsnitt så är det inte något skäl till att föreställa sig Sverige som "underbefolkat".

Ekonomisk tillväxt
Självklart leder kolonisation till "ekonomisk tillväxt". Naturligtvis blev Amerika "rikare" genom att miljoner Europeer och Afrikaner flyttade dit. Men blev indianerna rikare?

Lika självklart är att om miljoner araber och afrikaner flyttar till Sverige så blir det till slut (även om det också kostar väldigt mycket) "ekonomisk tillväxt". Men har vi som svenskar någon glädje av det? Knappast!

Sverige måste få förbli ett svenskt land
Våra förfäder har byggt upp det här landet till ett någorlunda välfungerande samhälle. Vi (svenskar) har alla förutsättningar att kunna fortsätta att driva ett solidariskt och välordnat samhälle. Om vi importerar några enstaka nyckelkompetenser, eller exporterar några, förändrar inte grundidén att vi klarar oss utmärkt med den befintliga befolkningen. De som redan flyttat hit får vi väl försöka integrera så gott det går, om vi inte kan förmå dem att flytta tillbaka.

Världen är överbefolkad
Befolkningsfrågan i världen handlar inte om "att få plats". Det finns gott om plats t o m i Gazaremsan. Det finns obebyggda tomter och man kan bygga högre. Jag läste någon stans att hela mänskligheten kan få plats på en yta stor som Italien om vi lever lika tätt som man i dag gör i Singapor. Vad det handlar om är att det behövs "underbefolkade" områden som producerar ett överskott av ekosystemtjänster, mat, skog och andra naturresurser som kan konsumeras i de tätbefolkade områdena. Jag vill att Sverige skall vara ett sådant område som gör ett positivt ekologiskt fotspår.

För övrigt. Det finns en obebodd kontinent, Antarktis. Lite kärvt klimat men med vindkraft, värmepumpar och centralvärme kan vi säkert få in miljoner - kanske miljarder där? Nej! Seriöst. Vi (mänskligheten) bör låta Antarktis vara ett naturreservat som världsarv. En människofredad zon.

Rädda Sverige åt den svenska ursprungsbefolkningen!
Stoppa massinvandringen!
Uppmuntra återvandring!

23 november 2010

Arbetskraftsinvandring – nej tack!

Tobias Billström förklarar Moderaternas och regeringens entusiasm för arbetskraftsinvandring på DN-Debatt 23/11. Det är inga nya argument, men jag upprepar också gärna mina djupt kända åsikter däremot.
Intressant också som kommentar till Rovdrift av utländsk arbetskraft pågår

Sverige håller på att försvinna
Sverige har sedan mer än 30 år haft en extremt hög invandring. Landet håller på att få en helt ny befolkning. Sveriges ursprungliga svenska folk har all anledning att se med största oro på denna utveckling. Det finns gott om förfärande exempel på hur kolonisation lett till utträngning, förtryck och t. o. m. folkmord.

Regeringens uppgift är folkets intresse inte företagens
Både Alliansregeringen och den gamla Socialdemokratiska regeringen har drivit Sverige som om det vore ett multinationellt bolag. Tillväxt till varje pris har varit ledstjärnan. Det är fel utgångspunkt! Regeringens uppgift är att underlätta det befintliga svenska folkets försörjning och välbefinnande. Staten och näringslivet är till för folket inte tvärtom. Det betyder t.ex. att om det inte finns tillräckligt många arbetssökande till en post, då får företagen konkurrera om arbetskraften. Kanske väljer man att höja lönen, kanske väljer man att inte expandera. Tillväxt är ur samhällets synvinkel inte ett självändamål!

Åldersfördelningen och pensionsavgångarna
”Fram till 2025 kommer 1,6 miljoner svenskar att gå i pension.” När etablissemanget talar låter alltid som om det bara skulle vara ”svenskar” som går i pension. Invandrare åldras också. Då måste de ersättas av ännu fler invandrare?

Tillväxt är eskalerande ekologisk katastrof
Vi lever i en överbefolkad och överutnyttjad värld. Mänsklig aktivitet är så stor att t o m klimatet påverkats. All övrig natur trängs ut av städer, industri och jordbruk. Vi upplever en långsamt eskalerande ekologisk katastrof. I vår tid borde det inte vara ”tillväxt” som står på agendan. Frågan som borde genomsyra ALLT politiskt arbete borde vara: Hur skall vi komma ur tillväxtspiralen? Hur skall vi få ekonomi och samhälle att MINSKA?

Ekonomisk tillväxt är kanske ett nödvändigt ont i många av världens allra fattigaste länder, men för de flesta andra länder är det en ekonomi för ordnad reträtt som måste organiseras. Minskad befolkning är en del av lösningen – inte ett problem.

Specialkompetens
Det har och kommer alltid att finnas en internationell marknad för särskilda specialkompetenser. Det handlar i det här sammanhanget om ett mycket litet antal, och det har aldrig varit några problem.

Vård, städ och restaurang
”... inte minst i kommuner som redan i dag har svårt att hitta arbetskraft ...”, ”... behoven av vård och omsorg [kommer] att öka ...”. Det är fullkomligt befängt att tala om behov av import av arbetskraft till dessa områden. Det behövs bara kunskap i svenska språket och en kortare utbildning så är man på banan. Problemet ligger snarare i att motivera arbetslösa svenskar att ta sådana jobb. Löneförhöjning och förbättrad status kunde öka andelen svenskar i dessa arbeten. Det är viktigt att inse att en fungerande ekonomi kräver att det finns arbeten av olika svårighetsgrad tillgängliga för majoriteten av befolkningen. Nu har det blivit hela branscher som i praktiken håller på att tas över av utlänningar. Svenska ungdomar behöver också enkla jobb som första steg in på arbetsmarknaden. Fri arbetskraftsinvandring till enkla lågstatusjobb leder till lönedumpning och hårdnande social segregering på arbetsmarknaden.

Illegala invandrare
”Frågan är om vi vill ha en svart arbetsmarknad med människor som kommer utan tillstånd och därmed är rättslösa och löper risk för exploatering eller en reglerad och välordnad arbetskraftsinvandring där människor faktiskt har möjlighet att kräva sina rättigheter.”
I Tobias Billströms värld är vi totalt hjälplösa mot migrationsströmmarna. Det är självklart inte så. Det är inte en slump att Sverige har högst invandring i Europa (jämfört med befintlig befolkning). Självklart kan vi skärpa invandringspolitiken om vi vill! Då är det särskilt viktigt att snart och bestämt avvisa dem som fått avslag på asylansökan. För att vända utvecklingen krävs det att vi snarast skaffar oss ett rykte i världen om att vara ”hårda” och ”snåla”. Då kommer så småningom allt färre att försöka ta sig hit.

05 november 2010

”En ny era för mänskligheten att leva i harmoni med naturen”

”Vi kommer att läsa i historieböckerna att det var i Nagoya som en ny era för att leva i harmoni med naturen föddes och en global enighet om att skydda livet på jorden fastställdes. Historien kommer att minnas att detta inte skulle varit möjligt utan Japans regering och det japanska folkets beslutsamhet och ett enastående lederskap. Om historien kommer att minnas Kyoto som den plats där det första klimatfördraget slöts, så kommer vi att minnas Nagoya som den plats där fördraget om biologisk mångfald föddes.” Så säger Ahmed Djoghlaf, generalsekreterar för konventionen om biologisk mångfald.

De snålar inte på de stora orden.

FN-mötet hölls 18-29 oktober i staden Nagoya i prefekturen Aichi i Japan. Det var den tionde konferensen om Konventionen för Bevarande av Biologisk Mångfald. 122 ministrar, 5 regerings- eller statschefer. Ett antal representanter för s.k. ursprungsbefolkningar, NGO:s mm. Med 193 parters undertecknande har man ”nästan universellt deltagande”.

Miljörörelsen är nöjd.
”Det globala miljöarbetet, som fick sig en ordentlig törn på klimatmötet i Köpenhamn, är åter på banan. Det borgar gott för framtiden”, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Resultat
Mötet i Nagoya lade fast en vision för 2050, ett mål för 2020 och konkreta delmål till samma år. 17 procent av land- och vattenområdena samt 10 procent av kust- och marina områden i världen ska skyddas från exploatering. Överfisket ska stoppas, skadliga subventioner som förstör biologisk mångfald ska fasas ut och gröna räkenskaper ska utvecklas.

En viktig komponent, som återkommer överallt i dokumenten, är att de fattigaste länderna i ”syd” måste få ekonomisk, teknisk och vetenskaplig hjälp från de rikaste länderna.

En annan viktig sak är att man betonar skyddet av ursprungsbefolkningar som bevarat traditionella kunskaper om sin natur. Dessa måste om inte annat få rimlig ekonomisk ersättning om deras kunskaper utnyttjas av t.ex. läkemedlsindustrin.

Källor:
Pressrelease: ”A new era of harmony ...”

Dokumenten som inte ännu är slutredigerade.
Centrum för Biologisk Mångfald
Avtal om biologisk mångfald klart, DN 2010-10-29
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/avtal-om-biologisk-mangfald-klart-1.1199267

Att rädda livets mångfald

Det har hållits ett stort FN-mötet i Nagoya i Japan. Där har man enats om ett nytt avtal om att skydda den biologiska mångfalden i världen.
Nu är det inte första gången ett FN-möte beslutar om att vi skall rädda naturen och livet på Jorden. Det nya avtalet bygger på ett som undertecknades av 164 länder vid Riokonferensen 1992. Sedan dess har forskning och övervakning av läget förbättrats, och åtskilliga reservat har inrättats men förstörelsen och utrotningen av våra medvarelser på planeten har ändå fortsatt i allt mer accelererad takt. Uppenbarligen räcker det inte med att visa god vilja genom att underteckna avtal.

Miljörörelsen (t.ex. Naturskyddsföreningen) är nöjd med avtalet, men är inte avtalet för bra för att vara sant.

Det är enormt stora och mäktiga intressen som skulle beröras om man verkligen tog avtalet på allvar. Ändå passerade Nagoyamötet tämligen obemärkt. Även om det var mer medial uppståndelse kring klimatmötet i Köpenhamn förra året så var det även där ett uppenbart ointresse från de stora multinationella bolag som tveklöst är berörda. Det berättar något om hur betydelselöst FN har blivit.

När regeringarna sänder sina delegationer till den här typen av möten är de med säkerhet inte i första hand intresserade av att bevara vår fantastiska värld med alla sina under. Det de framför allt är ute efter är att bevara det ekonomiska system som håller på att äta upp världen. Det som absolut inte får ifrågasättas är tillväxten och den globaliserade skräpkulturen. De kommer att kämpa till sista blodsdroppen för sin rätt att mala ner skogar till pappersmassa eller att till vilken risk som helst pumpa upp olja från stora havsdjup. Sedan skickar de några lågrankade tjänstemän att sno ihop ett luddigt avtal om att rädda livet på jorden.

Man skall ändå inte helt förringa betydelsen av sådana här avtal. Den verkliga kampen står visserligen nationellt och lokalt. Det handlar om tusentals små beslut, som vart och ett kan tyckas ringa, men som tillsammans avgör vartåt det skall gå. Miljökämpar kan i dessa strider ta stöd av att det finns internationellt accepterade avtal som kräver att beslutsfattare också måste ta hänsyn till en större helhet.

En sjuk planet
Förlusten av biologisk mångfald är den bästa mätbara indikatorn på hur förstörelsen av vår planet fortskrider. Konkret handlar det om att naturen utplånas.

Om en främmande civilisation studerat Jorden på avstånd under en längre tid skulle de inte tveka om att hon drabbats av en svår sjukdom. De skulle se hur atmosfärens sammansättning rubbats, de skulle se hur kontinenternas gröna päls av skogar ersattes med öknar och grässtäpper. De skulle se döda fläckar omgivna av ett grått nätverk. De skulle se fläckarna lysa gåtfullt om natten.

Om de landade en sond för att undersöka gåtan närmare skulle de snart upptäcka att det handlar om en enda art, en av flera miljoner, som plötsligt, under loppet av bara ett par hundra år, brutit sig loss från naturens återhållande krafter och exploderat i antal och blivit långt fler än något annat djur i den storleksordningen. Med sina 300 miljoner ton biomassa är det fråga om det någonsin funnits en så totalt dominerande djurart. De skulle förstå att Jorden är infekterad av en främmande invasiv organism.

Jag tror att den största tragedin för oss människor är att vi faktiskt för ett krig mot oss själva. Människan är i grunden en naturvarelse. Jag kan inte tro att människor egentligen vill leva utan naturen. Naturligtvis finns det en risk att vi förstör de för oss själva livsuppehållande processerna, men jag menar att vi redan långt tidigare förstör det som i grunden gör livet intressant att leva.

Jag vill veta att jag kan gå ut i en skog som är naturlig, dvs den skulle sett likadan ut och den skulle ha fungerat likadant även om människor inte funnits. Om biologer kan försäkra mig om att skogen hyser många känsliga arter som kräver lång tid av orördhet, då kan jag lita på att jag är hemma.
Rädda naturen och den naturliga människan
Vi måste hitta en ny politik, nya värderingar, i grunden reformera våra kulturer. Vi måste lära oss återhållsamhet, varsamhet och vi måste minska i antal. Det är uppenbart att tillbakagång och ekonomisk recession inte automatiskt är bra för miljön, men det kan heller inte vara så att vi kan bota tillväxtens problem med ännu större tillväxt.

Detta är uppgiften för framtidens och den goda överlevnadens politik. I stället för ekonomisk tillväxt måste vi hitta en kultur och ekonomi för ordnad reträtt.
Åke Blomdahl

Källor:

Pressrelease: ”A new era of harmony ...”

Dokumenten som inte ännu är slutredigerade
Centrum för Biologisk Mångfald
Avtal om biologisk mångfald klart, DN 2010-10-29
Avtalet om biologisk mångfald – för bra för att vara sant? av David Jonstad. Finns det ens något avtal? Vad står det i det?

Hoten mot den biologiska mångfalden - HIPPO

HIPPO – fem aspekter av hoten mot biologisk mångfald (enligt Edward O. Wilson)

H – naturförstörelse (Habitat destruction) – Förlust och degeneration av hela levande ekosystem är absolut den viktigaste orsaken till att arter utrotas. Ex: Att skogar huggs ner och ersätts av monokulturer. Hälften av alla i Sverige rödlistade arter är knutna till skogen. Av den produktiva barrskogen är idag bara ca 2% skyddad. Forskare anser att det skulle behövas att ca 20% av skogen var skyddad för att bevara en naturligt hög biologisk mångfald. Vattenkraftverk är visserligen rena från gifter men genom att förändra vattendragens naturliga vattenstånd är de likväl förödande för många vattenlevande organismer.

I – Invasiva arter (Introduced Species). Detta är en oerhört viktig punkt, som ibland är svår att förklara för icke biologer. Det är ibland lika illa om det tillkommer en art i naturen som att en försvinner. I Sverige är det t o m så att naturvänner ofta inte vågar diskutera detta av rädsla för att bli betraktade som ”främlingsfientliga”. Näst efter direkt förstörelse av livsmiljöer är massförökning av främmande arter, s.k. invasiva arter, det allvarligaste hotet mot världens totala biologiska mångfald. ”Mångfalden” i ett område ökar tillfälligt, men leder till långsiktig utträngning av inhemska arter. Exempel på sådana invasiva arter i vår del av världen är mink, mårdhund, kanadagås, spansk skogssnigel, jättebjörnloka, kirskål. Några som kanske håller på att etablera sig i Östersjön är kinesisk ullhandskrabba och kammanet. Europa är ändå ganska förskonat. Förödelsen har varit desto värre i den polynesiska övärlden, i Australien, i Viktoriasjön. Inte minst har förvildade tamdjur åstadkommit svåra skador i miljöer där inget försvar funnits; getter, kaniner, katter, hundar, grisar, duvor, sparvar för att inte tala om de råttor som alltid levt i människans närhet sedan urminnes tid.

P – förgiftning (Pollution) – Givetvis kan miljögifter vara förödande. Rovdjur är som s.k. toppkonsumenter särskilt utsatta för miljögifter. Rovfåglar och sälar var under 1960-80-talet allvarligt hotade av PCB, DDT. Idag kommer hoten bl.a. från preventivmedel som kommer ut från avloppen och som stör många fiskars fortplantning redan vid extremt låga koncentrationer.

P – befolkning (Population) – den drivande kraften bakom alla dessa faktorer är att det finns så mycket människor överallt och att mänsklig aktivitet påverkar praktiskt taget alla miljöer och allt liv på Jorden.

O – överutnyttjande (Overharvesting) – Skogsbruk och jordbruk, jakt och fiske, har naturligtvis direkt påverkat många djur och växtarter. Utrotningen av många stora däggdjur och fåglar beror självfallet på direkt förföljelse och överutnyttjande.

04 november 2010

Partiledardebatten

Jimmy Åkesson gjorde en strålande debut i gårdagens partiledardebatt. Trygg, säker och skärpt.
"jag har jobbat halva mitt liv på att ta mig in i den här församlingen. jag har gjort det för att få tillfälle att för er få framföra de här åsikterna."

Jimmy Åkesson utnyttjade alla möjligheter till replikskifte. Särskilt starkt var det när han angrep motsägelsen med Alliansens och Fredrik Reinfeldts "arbetslinje". Alliansen har lyckats skapa 100.000 ny jobb under förra mandatperioden, men samtidigt har man importerat mer än 300.000 människor som har mycket små förutsättningar att få ett normalt jobb på vår arbetsmarknad. Vad är det om inte att importera arbetslöshet?

23 oktober 2010

Den nye lasermannen

En galning har startat ett eget inbördeskrig i Malmö. Polisen söker efter förövaren i ”högerextrema kretsar”.

Det kan naturligtvis inte uteslutas att den här mannen verkligen drivs av hat mot utomeuropeiska invandrare, inte heller att han inte kan ha påverkats av diskussioner som förs bland nationalister. Det måste emellertid med skärpa sägas att vi som arbetar i demokratiska politiska organisationer gör det för att vi vill förändra politiken i Sverige inte för att starta något slags krig.

Vi drivs inte av hat. Vi har faktiskt stor förståelse för att folk vill flytta till Sverige. Vi tycker också att det är ett bra land. Det är inte fel att försöka skapa sig ett bättre liv. Vi hatar inte några enskilda personer. Problemet ligger i att det är så många som söker sig hit. De ”onda” är de politiker som öppnat vårt land för denna massinvandring. Dessa landsförrädare är, sorgligt nog, oftast svenskar. Även om de enligt vår mening gör vårt land stor skada, bekämpar vi inte heller dessa med våld. Vi arbetar politiskt. Vi använder det demokratiska systemet. Våld är i dagens läge fullständigt kontraproduktivt och något som vi helt tar avstånd ifrån.

Den som tror att vi på något vis uppmuntrar någon att vara elak, otrevlig eller fientlig mot invandrare har helt missuppfattat vad det handlar om.

28 september 2010

När bestämdes det att Sverige skulle ha massinvandring?

När bestämdes det att Sverige skulle bli ”det förlovade landet”, 2000-talet motsvarighet till 1800-talets Amerika?

1973 var det en grym stadskupp i Chile. Jag var precis som mängder av andra svenskar förfärad över de grymheter som begicks av Pinochets regim. Självklart var jag för att vi måste hjälpa flyktingarna från Chile.

Men någonstans blev det väldigt, väldigt fel. Det kom snart mängder av människor som bara låtsades vara flyktingar men i själva verket var migranter. De verkliga flyktingarna flyttade inte heller hem när läget blivit bättre. Istället började de föregivna flyktingarna att ta hit sina familjer. Och det hela blev bara större och större.

Min känsla för solidaritet har exploaterats för något helt annat. Det som från början handlade om solidaritet med förföljda människor blev början till massinvandring.

Idag har vi kommit till det läget att de sju partier aktivt verkar för massinvandring och vad som bara kan resultera i ett utbyte av Sveriges befolkning. Man har berövat mig mina barn och barnbarns rättmätiga arv.

I undersökning efter undersökning har det bekräftats att svenska folket inte vill ha så här mycket ”flyktingar”. Det har stadigt sedan mer än 20 år varit ca hälften av folket som är negativa till invandringen. Det har samtidigt bara varit ca en fjärdedel som är för fortsatt eller ökad massinvandring. (t.ex. SOM-institutet) Tråkigt nog har folket inbillats att de inte kan göra något för att ändra denna utveckling.

När bestämdes det att Sverige skulle öppnas för massinvandring?
Tabu?
Om det inte är tabu – svara då!!!!

Jag är djupt besviken på alla dessa förrädare som håller på att förstöra mitt land.

Demografisk katastrof


”Hela västVärlden står inför en gigantisk utmaning med åldrande befolkning och låga födelsetal. Konkurrensen om framtidens arbetskraft kommer att bli stenhård. Hur ska vi i Sverige bli ett attraktivt land att flytta till? Det måste vara utgångspunkten för debatten kring migration och integration.” DN Debatt 2010-09-28


Resonemanget som artikelförfattarna för är precis så fel det någonsin kan bli. Det är inget mindre än receptet för västerlandets undergång och kinesernas, indiernas, arabernas och bantufolkens erövring av världen.

Detta är en fråga jag behandlat i flera tidigare blogginlägg och artiklar i tidningar sedan 20 år tillbaka. Men det är tydligen fortfarande lika svårt att förstå.

Världen är överbefolkad.

En ekonomi som är beroende av befolkningstillväxt, globalt eller nationellt, är ekologiskt vidrig. En säker väg till förstörelse av Jordens biologiska grund.

Befolkningsmängden måste minska i hela världen.

Det finns inga länder som har ”för liten” befolkning. De ställen där det är glesbefolkat finns det skog, savanner, åkrar, våtmarker dvs. där sker den biologiska återhämtningen. Det måste givetvis alltid finnas länder som har lägre befolkningstäthet än genomsnittet.

Alla länder – även Saudi Arabien och Somalia måste så snart som möjligt få en ”åldrande befolkning”.

Självklart kan ett land som Sverige klara av att försörja sina åldringar utan att ersätta låg nativitet med invandring.

Det demografiska världsläget kännetecknas idag av ytterst stor obalans. Befolkningsexplosionen pågår fortfarande med full kraft i Afrika och Mellanöstern och delar av Asien. Samtidigt minskar (eller kommer snart att minska) ursprungsbefolkningarna i Europa, Japan, Kina, Nord-Amerika. Om man tillåter fritt flöde av människor från explosionsländerna till de (i detta avseende) ekologiskt ansvarstagande industrialiserade länderna innebär det att:

Befolkningarna i västvärden ersätts av afrikaner, asiater och mellanösternfolk.

Trycket på högnativitetsländer att utveckla sin ekonomi och att minska befolkningstillväxten försvinner. Dessa länder fortsätter att vara fattiga och översvämmade av barn och arbetslösa som fortsätter att migrera till de länder som just då är mest attraktiva.

Västerlandet kan bara räddas om vi gör som kineserna, koreaner och japanerna. Vi måste stänga gränserna för massmigration och utveckla vår ekonomi så att den klarar också en period av nedtrappning och anpassning till Jordens biologiska förutsättningar.

Det behöver givetvis inte innebära ett totalstopp för verkliga nyckelkompetenser att flytta. Det handlar om demografiskt försumbart få individer.

26 september 2010

Den kosmopolitiska människan

Lena Andersson rör sig lika hemvant ibland muslimerna i Gottsunda, syrianerna i Ronna, Al-Shabab-somalierna i Rinkeby, eller Rågsveds Bantustan, som hon gör hemma i det "provinsiella" villaområdet. Det är härligt med moderna människor som är sig själva nog och som inte behöver något annat fast sammanhang än att veta att man är en människa precis som vilken annan som helst.

Seriöst! Lena Anderson är lika svensk som jag eller Jimmy Åkesson. Vi betonar bara lite olika aspekter av ”svenskheten”.

Sverigedemokraterna har kanske en något tillbakablickande inställning. SD vill i alla fall hävda att vi hade en ovanligt gott läge för att förverkliga ett nationellt folkhem på 50-60-talen. Sådana ledare som Per-Albin Hanson eller Tage Erlander uttryckte sig ungefär likadant som dagen Sverigedemokrater. Sverigedemokraterna har inte någon extrem åsikt.

Vem har inte emellanåt längtat efter ett naturligt sammanhang, måttligt stort och överblickbart, sådan som man kan föreställa sig rådde i byn eller jägarstammen. Det visar sig också att även människor som lever i de värsta storstäderna ändå söker sig en gemenskap av sådan måttlig storlek. Lena Andersson har kanske funnit den i föreningen Humanisterna?

Varken SD eller Lena Andersson är antagligen så dumma att de inte begriper att det finns nivåer av identifikation mellan klanen-flockens gemenskap och ”människa”. En sådan naturlig nivå är nationalstaten. Ett folk förenas av ett språk, en gemensam historia och en mängd oskrivna konventioner. Inte minst är nationalstaten fortfarande den bäst fungerande högsta enhet för demokrati och annat politiskt styre.

Det är ingalunda ovanligt att människor emellanåt inbillar sig att just den egna kulturen är den slutgiltigt bästa modellen för alla andra folk. Den svenska kulturen har infekterats av idén att vår kultur inte är ”svensk” utan att vi håller på att bygga den optimala kosmopolitiska ”mångkulturen”. Kulturpersoner, sådana som Lena Andersson, har obegränsad tilltro till att den egna visionen av det upplysta liberala samhället har en så obevekelig lockelse att alla till slut måste acceptera den. Har LA på allvar försökt tala med en övertygad muslim? Eller ens en övertygad kristen?

Vår kultur är sjuk. Vi har drabbats av idén att det som är vårt inte är vårt. Vi lämnar landet öppet för invasion av främmande folk. Invandringen är så stor att invandrare kan bilda egna samhällen. Många grupper har ingen som helst lust att integrera sig med den svenska kulturen (förlåt – mångkulturen).

Ett annat tecken på allvarlig sjukdom är att kvinnor i vår svenska och överhuvudtaget våra västerländska kulturer inte längre vill föda barn. I längden är västerlandet dödsdömt i konkurrens med varje mer livsbejalkande kultur. T.o.m. talibanismen är mer mer livsduglig!

Jag delar på alla sätt Lena Anderssons avsky för kvinnoförtrycket i t.ex. talibanernas Afganistan. LA är precis som jag säkert hemma i darwinismen. I kampen för tillvaron är det slutgiltigt avgörande hur många barn man sätter till världen. Pacifism och romantiska idéer om naturgivna ”mänskliga rättigheter” har sedan bakbundit oss västerlänningar mot att delta i själva kampen om det begränsade livsrummet. Det bådar inte gott för oss.

Utan minsta tvivel behöver vår svenska och västerländska kultur utvecklas och förnyas. Det första vi måste göra oss av med är självföraktet och den bombastiska självöverskattningen. ”Känn dig själv!” Vår kultur är inte ”världskulturen”. Vår kultur är vår. Vi har all rätt att försvara vår plats i världen! Om inte vi försvara de våra och det vi uppnått – inte kommer talibanerna att göra det åt oss.

Jag är förvisso inte en renlärig Sverigedemokrat. Jag är etnopluralist och medlem i Nationaldemokraterna. Jag vill ha en värld som långsiktigt kan hysa en mångfald av folk och kulturer. Det kräver att varje folk tar ansvar för sina egna och sitt eget kulturarv. För oss i svenskar i Sverige gäller att vi bäst bevarar världens mångfald genom att utveckla och försvara vår egen särart. Självklart tar vi intryck av andra folkslags erfarenheter, men vi gör det av fri vilja och formar antagligen om det efter vår smak och särart.

24 september 2010

Moralpanik

Total moralpanik har drabbat landet efter att Sverigedemokraterna vunnit inträde i riksdagen. Många människor är uppenbart livrädda för vad de tror att Sverigedemokraterna står får. I nio fall av tio är det fördomar. Man är drabbat av sina egna föreställningar om vad man uppfattar som motsatsen till sina egna goda värderingar.

Kasta ut alla invandrare?

Det finns inte på SD:s program. Det vore inte heller möjligt att genomföra. SD menar att vi fått en stort antal problem genom massinvandringen de senaste 20-30 åren. ”Det första man gör när man har en översvämning är att stänga kranen”, som Jimmy Åkesson har sagt.
Att strama åt och minska inflödet är något helt annat än att ”kasta ut”.
Den befintliga befolkningen har hela tiden all rätt i världen att avvisa dem som ännu inte är medlemmar av vårt samhälle. Det är i princip samma rätt som den har som ordnar en fest alltid har att avvisa objudna gäster. Det är något helt annat än att ”kasta ut” de man tidigare bjudit och välkomnat.

Sverigedemokraterna vill ha en ren svensk kultur?
Folk älskar att räkna upp allt utländskt inflytande som bidragit till att forma en ”svensk kultur”. Man föreställer sig att Sverigedemokraterna skulle vara emot allt utländskt. Naturligtvis är det inte så. Svenskarna har sedan årtusenden av nyfikenhet och fri vilja undersökt främmande kulturer. Våra förfäder har givetvis plockat upp mängder av idéer från olika håll och gjort dem till sina. I de allra flesta fallen har det inte behövt ske genom invandring, men det har också skett genom invandring i begränsad omfattning. Exempel på det senare är skeppsbyggnadskonst från Holland eller Vallonsmide från det som nu är Belgien. Ingen Sverigedemokrat beklagar sådant utbytte av teknologi och kultur. Svensk kultur är en del av europeisk kultur. Vi har historiskt haft enormt mycket utbyte med andra nordeuropeiska länder, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, England.

Sverigedemokraterna är egentligen Nazister?
Journalisterna frossar i ”skuld genom beröring” (”guilt by association”). Det finns medlemmar i SD som en gång varit medlemmar i BSS (”Bevara Sverige Svenskt”). Det fanns medlemmar i BSS som hade nazistiska sympatier. Alltså var BSS nazistiskt. Alltså är Sverigedemokraterna Nazistiskt. Att 95% av medlemmarna anslutit sig efter år 2000. Att 95% av medlemmarna endera aldrig varit medlemmar i ett politikst parti, eller har varit medlemmar i ”vanliga demokratiska” partier spelar ingen roll. Inte heller finns det några nazistiska referenser i program. EXPO gjorde ett ”avslöjande” någon vecka före valet om att 45 sverigedemokrater hade nazistiska kontakter. Som ”bevis” anfördes att X köpt en bok eller skiva med ”nazistiskt” innehåll. Eller att Y varit medlem i Nationaldemokraterna. Nationaldemokraterna påstås vara ”nazistiskt”, men det ju inte heller sant. Nationaldemokraterna har en annan syn på etnicitet och kultur men de är lika lite som Sverigedemokraterna några nazister.
Med samma sätt att associera misstänkta kontakter kunde man med mycket större rätt kunna hävda att Vänsterpartiet är ett Stalinistiskt parti som planerar ett system av arbetsläger, ett svenskt Gullag, i Norrland.
Det skulle också var lätt att visa att både Socialdemokraterna och Centerpartiet ”egentligen är nazistiska” partier.

Sverigedemokraterna är ett odemokratiskt parti?

Vad har man fått det ifrån? Jo, logiken är ju att eftersom SD ”egentligen är nazister” och nazismen var en odemokratisk ideologi så måste också SD ”egentligen” var ett odemokratiskt parti. Helt befängt alltså.

Om Sverige är ett demokratiskt land har folket all rätt att rösta fram ett parti som skärper invandringspolitiken. Precis lika stor rätt som andra delar av folket har att rösta fram partier som tävlar om att öka invandringstakten.

*

Jag delar inte fullt ut Sverigedemokraternas ståndpunkter, men i det här situationen är det viktigt att försvara Sverigedemokraterna mot huvudlösa och absurda angrepp.

20 september 2010

Vändpunkten

Valresultatet är en vändpunkt i svensk politik. Alla vi som så länge varit oroliga för Sveriges framtid måste se det som ett tecken på att islossningen har kommit. Vi gratulerar Sverigedemokraterna och det svenska folket idag!

Vi förväntar oss att vårt folks framtid nu måste diskuteras också i riksdagen. Samtliga de gamla partierna måste få stå till svars för att invandringen eskalerat bortom all rimlig sans. Vi har de senaste tre åren haft så stor invandring att den antalsmässigt utmanar antalet födda barn. Var och en måste förstå att nationen Sverige kommer att ha byta ut sin befolkning om detta får fortgå. Redan nu finns så stora befolkningsgrupper av främmande folkslag att dessa kan bilda sina egna samhällen. Dessa vill inte låta sig integreras med det svenska samhället och vi svenskar har ingen anledning att försöka integrera oss med dem. Det är dags för Sverige att vakna upp. Det som många trodde var början till den verkliga äkta universella kulturen – den kommande världskulturen – visar sig vara just bara ”svensk kultur”, och den visar sig inte alls vara så attraktiv i många invandrargrupper. Svenskarna och deras etablerade partier måste vakna upp till att vår kultur, livsstil och själva vår biologisk fortlevnad är i fara.

Som Nationaldemokrat har jag inga illusioner om att Sverigedemokraterna verkligen rakryggat kommer att stå på ursprungsbefolkningen sida. Den uppgörelse som SD gjort med Syrianerna i Södertälje bådar inte gott. SD lovar Syrianerna fortsatt invandring till Södertälje i utbyte mot deras röster. Flera personer på SD:s kommunalvalslista i Södertälje är också nyinvandrade syrianer. Vi Nationaldemokrater ser detta som synnerligen graverande. I Södertälje är nämligen redan ca 1/3 av befolkningen födda i utlandet, de flesta är kristna irakier (de kallar sig syrianer, assyrier och kaldeer). SD tar däremot fasta på att syrianerna är aggressiva motståndare till islam. SD utvecklas snabbt mot att framför allt vara ett anti-muslimskt parti.

Svenskar flyttar från Södertälje. ND varnar för att Södertälje håller på att förlora all sin tidigare svenska karaktär och även den svenska befolkningen. Nationaldemokraterna är givetvis också oroade av islams frammarsch, men vi ser farorna också med andra religioner från Mellanöstern. Vad det gäller t.ex. våldsbrott och våldtäkter förefaller otrogna (som de själva kallar ”svennefierade”) muslimer och kristna från Mellanöstern och Nordafrika att vara en större fara än de som håller fast vid sin religion och kultur.

Nationaldemokraterna är ett etnopluralistiskt parti. Vi tror på att världen kan hysa många olika kulturer. Vi tror att dessa bäst odlar sin egen karaktär och etniska särart i egna nationalstater. För oss som lever i Sverige och härstammar från svenskar är uppgiften att bevara och vidareutveckla vår svenska kultur. Vi anser också att svenskarna har rätt och skyldighet att först och främst bevara sin egen kulturella och biologiska särart. Det gör vi bäst i nationalstaten Sverige utan massinvandring från främmande världsdelar.

Med detta sagt hoppas vi att Sverigedemokraternas inträdde i riksdagen kommer att öppna dörrarna för ett fördjupat och mer ärligt diskussionsklimat i dessa svåra och känsliga frågor.

Varför föds så få barn?

Jag samlar i all anspråkslöshet på idéer om hur man skall först människans märkliga beteende att få färre barn ju bättre hon har det materiellt. Inget annat djur beter sig så under naturliga omständigheter.
I djurparker är det inte ovanligt, men det känns väl långsökt att likna den moderna människans liv med livet i en trång bur.

En vinkel kan vara Elizabeth Gilberts som jag hittade i DN.

Se mina egna funderingar kring en, med Elizabeth, likasinnad dam, Lena Andersson och även detta om att livets mening skulle vara att få barn.

17 september 2010

Förrädisk statistikUnder rubriken "SD:s ekvation går inte ihop" görs i DN 17/9 mycket förrädiska resonemang om Sveriges demografi.

Bilden ovan ger intrycket att befolkningssammansättningen svenskar/invandrare är ett givet faktum och bara kommer att ändras obetydligt.

Låt mig först påpeka att invandringen till Sverige är extremt stor i förhållande till den befintliga befolkningen. Den har varit extremt stor i mer än 20 år men blir i stort sett bara större och större. Invandringen är nu så stor att den kan tävla med antalet födda. Dvs. av två nya medborgare är en född och en invandrad. Av de avgående dvs. döda och utvandrade är majoriteten svenskar. Invandringen är i samma storlejksordning som invandringen till Amerika när den var som störst vid 1900-talets början.

För det andra. Flera invandrargrupper har väsentligt högre nativitet än svenskar och andra europeer. Somalier och araber har ca 4-5 barn/kvinna medan svenskar bara har 1,7 barn/kvinna.

För det tredje är invandringen så stor att främmande folkslag kan bilda sina egna samhällen i olika förorter. Det blir i praktiken "getton". I dessa finns inte längre motiv att integreras med svensk kultur. De som föds i dessa enklaver är lika lite "svenska" som sina föräldrar. Förmodligen blir inte heller tredje generationen "svenska" enligt någon rimlig mening.

Vad som pågår är att kungariket Sverige håller på att byta befolkning. Om 50-100 år kommer här att bo ett blandfolk av väsentligen medelhavsursprung (nordafrika och mellanöstern). Här kommer kanske fortfarande att finnas en minoritet av svenskar och en del andra nordeuropeer. Kanske kommer en stor del av den svenska ursprungsbefolkningen att försöka flytta till Norge, Danmark och Finland. Det är i alla fall vad som redan händer i mindre skala idag när svenskarna flyttar från Södertälje och Malmö till mer svenskdominerade samhällen i närheten.

Det visade diagrammet är djupt missvisande och i bästa fall helt meningslöst. Självklart kan inte andelen utlandsfödda bli så mycket större. Dessa får ju också barn och de blir ju enligt artikelns definition "infödda". Det diagram man skulle velat se är den etniska sammansättningen uppdelat på svenskar, europeer, utomeuropeer, och blandade.

Det är en vanvettig och livsfarlig missuppfattning att ett folk hela tiden måste öka i storlek för att kunna öka sitt "välstånd". Tvärtom visar att ekologisk expertis att Jorden som helhet är överbefolkad, och att befolkningarna i höginkomstländerna är särskilt påfrestande för ekosystemen. Alla folk, måste minska till antalet individer! Svenskarna har redan börjat minska i en måttlig och hanterbar takt. Vi har alla förutsättningar att kunna minska utan att ekonomin tar allvarlig skada. Med 1,7 barn/kvinna är vi säkra på att nästa generation är rimligt stor och inte har en oöverkomlig försörjningsbörda.

Vad som däremot kan förstöra alltihop är fri migration från högfertila, misslyckade, låginkomstkulturer till de relativt avancerade kulturer som börjat minska sin befolkningsstorlek. De senare har förutsättningar att uppnå långsiktig hållbarhet OM OCH ENDAST OM de inte tvingas på en befolkningsexplosion och kulturellt kaos genom invandring.

04 september 2010

Solidaritet eller välgörenhet

Ordet ”solidaritet” är så missbrukat att det snart är oanvändbart.
Jag har fått lära mig att SOLIDARITET i motsats till VÄLGÖRENHET grundas på långsiktigt ömsesidig vinst: ”Om jag hjälper dig idag, så hjälper du mig i morgon.” Det är inte minst grunden för fackföreningsrörelsen. En fackföreningar kan t.ex. besluta att använda sin egen strejkkassa för att stödja arbetarna som strejkar på en annan fabrik, kanske t.o.m. i ett annat land.

Välgörenhet å andra sidan handlar om överklassens dåliga samvete för de fattiga. Redan den gamle Machiavelli var noga med att påpeka att en bra furste måste se till att det finns ett lagom antal fattiga i landet. Då får de samvetsömma möjlighet att idka välgörenhet. På det viset känner de sig som goda kristna och är sannolikt mer trogna sin furste.
Välgörenhet är reserverad för de relativt välbärgade. Den stora mängden måttligt fattiga har inte råd att skänka bort särskilt mycket till de ännu fattigare. Därför samlar de måttligt fattiga hela tiden på sig en extra känsla av skuld och otillräcklighet. Skuldtyngda människor är lättare att styra. På så vis upprätthålls samhällets klasstruktur genom innevånarnas känslor av skuld respektive självtillräcklighet.

Ett konstruktivt biståndsprogram bygger på SOLIDARITET. Vi vet att världen blir säkrare och vårt land och kultur har en större chans att bestå om vi hjälper vissa fattiga länder över sina allvarligaste civilisationsproblem. Vi kräver samtidigt att de löser sina problem hemma och inte exporterar sin befolkning. På sikt får vi en god partner.

Dagens invandringspolitik bygger på en uppfattning om att ”vi” måste vara ”solidariska” som vuxit till nivån av kollektiv hysteri. Vi fattiga medborgare skall känna oss usla och vidriga över att vi är så ”snåla” att vi inte vill ”dela med oss” av vårt påstått enorma välstånd. Invandringsförespråkarna bor själva i säkra svenska bostadsområden, de behöver inte konfronteras med problemen, och de bekostar ”frikostigt” massinvandringen med skattemedel som de tvingar den stora befolkningsmajoriteten att betala. Det är lätt att göda sin egen förträfflighet med andras pengar.

Vi behöver en ny arbetarrörelse!

03 september 2010

Livets mening är att få barn?

Jag har redan skrivit ett svar till Lena Andersson men kan inte låta bli ytterligare en reflektion.

Lena Anderssons syn på vad som inte är livets mening:
Man får hoppas att samhällets massiva stöd till skapandet av nya männi­skor inte kommer ur idén att människans mening är att ge avkomma och se den växa upp. Liv äger då bara mening som givare av liv. Biologiskt är det sant, men inte existentiellt och psykologiskt. Den nya människans liv har med den synen ingen mening för sig självt om inte det också ger liv, och så vidare i all meningslös oändlighet.

Lena Andersson är liksom jag själv medlem i Humanisterna. Jag tror hon håller med mig om att det inte kan finnas någon mening med livet sub specie aeternatis (ur evighetens synvinkel). Däremot är ju människan fri att skapa sin egen lite mer tillfälliga mening för husbehov.

Viljan till liv
Biologin har hamrat fram viljan till liv. Det kan knappast finnas någon drift starkare än driften att överleva. Det motsägs inte av att det då och då uppstår mutanter som inte vill leva, anorektiker, självmördare, pessimister m.fl. Evolutionen sållar obönhörligt ut alla sådana.

För alla oss flercelliga varelser är livet tillfälligt och bräckligt. Dödligheten är 100%. Viljan till liv tar sig därför uttryck som sexualdrift och föräldradrift. Människan (liksom vilket djur som helst) måste vilja något utöver sig själv. Hon kan inte överleva annat än genom att skapa nya kopior av sig själv.

Kulturvarelsen
Den tänkande personen är inte den samma som sina gener. Jag eller Lena Andersson kan drabbas av egna tankar och idéer som inte är i linje med vad genpaketet har tänkt sig.

Hur kan det vara mening med livet om meningen bara vore att skapa nytt meningslöst liv? Sannerligen! Svaret är att det behövs ingen mening för att återskapa livet.
Lena Andersson är författare, själv har jag försökt lite som bildkonstnär. Det är kul att skapa något. Det är kul när någon läser eller tittar på vad man skapat.

Sett från ett lite större avstånd så deltar både Lena Andersson och jag i att skapa och hålla levande en kultur. Hur kul det än är för oss själva så är det inte bara en egoistisk lusttillfredställelse. Med eller mot vår vilja skapar vi något som är större än oss själva. Faktum är att alla människor som är del av ett samhälle på ett eller annat sätt bidrar till bygget och upprätthållandet av sin kultur. Även de som bara konsumerar kulturens frukter är nödvändiga.

Kultur och memer
Mänsklig kultur är en biosfär i sin egen rätt. Självklart måste man ibland också vara en destruktiv kraft gentemot någon annan kultur. Både Lena och jag vill säker motarbeta islamismens utbredning eller kulturen kring Jehovas Vittnen. Jag avskyr gaykulturen men Lena kanske gillar den. I vissa frågor är vi motståndare. Idéerna och kulturerna kämpar på ett sätt som liknar naturens ekosystem. Richard Dawkins kallar det ”memer” i sin bok "Den själviska genen". Memer är i mycket jämförbara med biologiska gener.

Våra kulturmemer har sin egen vilja till liv. Det är exakt denna kulturella vilja till liv som vi uppfattar som livets mening.

Kultur + biologi = etnicitet

Nu kommer vi till poängen. Det finns ett starkt samband mellan kultur och biologi – det kan kallas etnicitet. Alla vi små kulturarbetare och kulturkonsumenter är också levande djurkroppar. Vi önskar våra idéer evigt liv men det kan bara ske genom att nya djurkroppar tar över idéerna och för dem vidare.

Kulturmemer kan förvisso i extrema fall överleva utan biologisk överföring. Munkordnar har t.ex. klarat sig över århundraden trots att de tillämpat celibat.

På liknande sätt är det förvisso teoretiskt möjligt att ”svensk kultur” eller ”humanism enligt LA” skulle kunna överleva även om inte LA eller andra svenska kvinnor föder barn och vi istället har en kraftig invandring. Men de som flyttar in har ju med sig sina egna kulturmemer och de har (tro mig!) också en vilja till liv. Tror du Lena Andersson att Assyriern eller Afganen som vårdar dig på ålderdomshemmet kommer att ta med sig dina böcker hem till familjen? Tänk på att dina böcker och artiklar förnekar allt som de lärt sig att tro på.

Aniaramänniskan

Det går säkert att trivas med livet utan att vilja något annat än sin egen lust och njutning. Men för en reflekterande människa är det fullständigt meningslöst och så outhärdligt att man säkert kan börja överväga självmord eller ta sig till att döva sig med sprit, promiskuös (skyddad) sex eller rockmusik.

Min sorts fortbestånd
Jag finner emellertid mening med livet i vetskap om att jag är en länk mellan mina förfäder och mina barnbarns-barns liv och samhälle. Om jag inte varit konstnär hade det varit tillräckligt att veta att det finns en biologisk fortsättning. Det är viktigt att det är mina barnbarn som ärver landet och inte Ali Abdul Mustafas barn. Som kulturarbetare är det också jätteviktigt för mig att det kulturarv jag tillhör består.

Jag har tre barn och är stolt över det trots att jag vet att Jorden är överbefolkad.

P. S. Har du läst Nietzsche någon gång?

Invandrare som husdjur

Ett kul inlägg om invandringen på DN-debatt:
”Godhjärtade svenskar ser på invandrare som husdjur”


”Efter solidaritetens död har vi fått en inflatorisk godhet med fäste i en medelklass, som aldrig riktigt behöver ta konsekvenserna av sin moraliserande syn på dem med mindre goda erfarenheter och därmed mindre goda åsikter. Den strukturella välviljan dominerar.”
Författaren Lars Åberg, som kallar sig journalist och debattör, har en lite spretig argumentation. Å ena sidan verkar han motsätta sig att vi talar om ”invandrare” som en grupp, och även att vi tillskriver folk ”klantillhörighet”, dvs. mer preciserad etnicitet. Han vill att alla skall betraktas som ”individer”.

Det är ju en rätt trist åsikt, eftersom man då knappast kan tala om problem överhuvudtaget. Allt måste förklaras som personliga karriärproblem. Nyliberalt? Javisst. Klargörande? Knappast.

Å andra sidan vill LÅ nog i alla fall tala allvar om problemen, då är det nog bra att acceptera ”klan”-beteckningarna. Problemen med Somalier är generellt annorlunda än de med kristna Irakier. Afganer är annorlunda än Bulgariska romer. Invandrargrupper från det Europeiska närområdet innebär obetydliga problem så länge antalet är inom rimliga gränser. Etc.

Det är egendomligt och trist att den självutnämnda eliten så gärna frossar i självspäkning och skyller alla problem på den svenska ursprungsbefolkningen. Problemen i Sverige är inte ”strukturell rasism” utan snarare ”strukturell super-välvilja”. Det är min åsikt och LÅ verkar vara inne på det samma.

”... om folk inte får jobb beror det oftast inte på att de invandrat utan på att de saknar utbildning och kompetens för den aktuella tjänsten.” säger LÅ.
Och jag vill tillägga: Vi har fått hit en alldeles för stor mängd folk vars kompetenser (eller brist på sådan) vi helt saknar efterfrågan för.

För den som är seriöst intresserad av hur det verkligen ligger till med invandringen och integrationen rekommenderar jag:
Jan Milld, "Vitbok.se -- Mångkulturellt facit". Finns självklart på webben: http://www.vitbok.se/

02 september 2010

Så jobbar sanningsministeriet

Kommer ni ihåg artikeln från SOM-institutet i DN 24/5 i år?


”Svenskarna blir alltmer positiva till invandrare”

”Ny rapport från SOM-institutet: Svenska folket är mer generöst mot invandrare än tidigare – trots mobiliseringsförsök från Sverigedemokraterna.”
”... aldrig tidigare har svenskarnas attityder till invandrare varit så accepterande som nu. ...”
”Sedan 1990-talets början har svenskarnas generella attityd till invandrare blivit allt mer positiv.”

Det var givetvis underbara ord för alla massinvandringens vänner. Reaktionerna lät inte vänta på sig. En ledare i DN 25/5 med rubriken ”Framtidsvägrarna” skriver ”Svenska folket blir alltmer positivt inställt till invandringen. Men det kan paradoxalt nog innebära att motståndet blir mer högljutt och aggressivt.” och försöker förklara Sverigedemokraternas frammarsch i väljaropinionen som att ” motstånd mot mer djupgående och strukturella samhällsförändringar oftast kommer när omvandlingen redan skett.”

Budskapet från DN är att Sverige redan är mångkulturellt och befolkningen är glada och nöjda över resultatet.

Utan att gå in på detaljer kan jag inte låta bli att säga till DN:s läsare att det förvisso fortfarande kan bli mycket värre. Svenskarna är fortfarande i majoritet.

Tillbaka till Marie Demker på DN-debatt 24/5:
”Även viljan att ta emot flyktingar i Sverige har ökat sedan 1990-talets början. År 1992 uppgick andelen som tyckte att det var ett bra förslag att ’ta emot färre flyktingar’ till 65 procent, år 2009 har den andelen minskat till 46 procent. Motsvarande andel de senaste åren har varit 46 procent år 2006, 49 procent år 2007 samt 45 procent år 2008. Den svenska flyktingopinionen har de senaste åren således varit stabil och mer generös än vad den var i början av 1990-talet.”

Marie Demker är så entusiastisk att hon ”glömmer” att berätta vad de andra tyckte. Därmed kan hon få den obetänksamma läsaren att tro att det (äntligen) är 54% som tycker att svensk flyktingmottagande är bra eller borde bli ännu mer generös. Det fanns säkert en massa "vet ej" också.

Jag försökte få tag på källan till artikeln omedelbart, men den hade ännu inte kommit ut, den väntades om en månad. Inte heller vid midsommar fanns boken. Det är ett grymt effektivt knep att hänvisa till fakta som inte kan kollas upp förrän flera månader senare.

Nu har jag äntligen fått tag i den men det har gått mer än tre månader. Marie Demkers sammanfattning av ”resultaten” har för länge sedan hunnit sjunka in i det kollektiva medvetandet. Vem orkar nu läsa själva rapporten? Än mindre källmaterialet. ”Alla vet” att nu är svenskarna (äntligen) positiva till invandring.

Vad kom undersökningen egentligen fram till? Hur många tyckte det var ett dåligt eller mycket dåligt förslag att ”Sverige borde ta emot färre flyktingar”. Jo 26%, inte 54%. Det har förvisso stigit från 16-22% under Jugoslavienkrigen 1991-92, men det är fortfarande en förkrossande opinion för att begränsa flyktinginvandringen. Motståndet har också varit tämligen stabilt under de senaste tio åren.

Genom ordval och urval av siffror lyckades Marie Demker förmedla en lögnaktig bild av opinionsläget. Är det ett just attityd hos en ”oberoende” undersökare?

Nej, det är överlagd indoktrinering!

01 september 2010

En förvuxen tonåring filosoferar

Liv eller småbarnsliv
Lena Andersson om den likriktande barnfödarnormen.


DN Signerat 2010-08-29

Lena Anderssons debattartikel ”Liv eller småbarnsliv” är spännande eftersom hon på sitt vanliga respektlösa sätt säger sådant som säkert många i hemlighet tänker. Hon demonstrerar på så sätt en grundläggande sjukdom i vår egocentrerade hedonistiska kultur.

Kul med barn?
Lena Andersson skriver:
”Åtskilliga föräldrar vittnar om längtan efter egen tid, stillhet och mindre ekonomisk oro. … att ligga under en korkek, skratta, älska och prata. … Allt de drömmer om förutsätter att de små barnen är någon annanstans. Bebisar och barn ligger inte under träd, de vill inte att vuxna ska prata, skratta eller älska. … Det verkar som om föräldrar inte riktigt vill leka eller vara med sina barn alltför många timmar i sträck. … det är mer berikande att vara ute i omvärlden och på arbetet.”

LA menar att moderskapskulten är övervärderad. ”.. det är vettlöst att omhulda producerandet av bebisar.” Det är helt enkelt en trist och begränsande börda att ha barn.

I en värld av överbefolkning och hotande klimatkatastrof kan det inte heller vara någon slags plikt att föröka sig. Tvärtom ”borde barnbegränsning prioriteras varje dag”, enligt LA.

När jag var 18-20 år tänkte jag ungefär som LA. Jag sa till mig själv: ”Jag tillhör den första generationen som absolut inte behöver känna någon plikt att skaffa familj och barn. Inte heller behöver jag en borgerlig karriär. Jag kan helt nöja mig med att göra det jag tycker är roligt och intressant.” Så jag utbildade mig till konstnär och har fortfarande i skrivande stund inte kommit i gång med karriären. Vad det gäller barn däremot slog ”den själviska genen” till obönhörligt. Drifterna och lusten ville något annat än intellektet – därför har jag tre barn.

Varför har vi barn?
Idag är jag 55 år och har hunnit fundera mycket på dessa frågor. Varför får människor barn? Är det överlagda beslut? Man kunde önska att varje barn som kom till världen vore önskat och välkommet och att föräldrarna var mogna och förståndiga. Hade det varit så skulle mänskligheten för länge sedan ha varit utdöd! Det fungerar precis tvärtom. Förälskade och kåta gör ungdomar vad dom alltid gjort. Dåraktiga förhållanden. Tanklösa förbindelser. Oskyddade samlag. Och så blir det barn. I efterhand måste de unga föräldrarna samla ihop sig och göra det bästa av situationen. De gifter sig kanske, skaffar arbete och växer i bästa fall med ansvaret.

Preventivmedlen har gjort stor skillnad. Nu är det möjligt att rumla omkring hela livet om man vill. ”Jag vill aldrig bliva stur”, som Pippi Långstrump sa.

Det är mycket märkligt att tänka sig att folk, i synnerhet flickor, hade sex så lättvindigt förr i tiden, innan preventivmedlen. Alla måste ju förstått att det var dårskap – att inbjuda rena olyckan – men drifterna var uppenbart starkare. På samma sätt är det fortfarande i t.ex. många afrikanska länder.

Den själviska genen
Biologi är en mäktig kraft. Jag är övertygad om att LA läst Richard Dawkins, ”Den själviska genen”. Det är en utmärkt bok som förklarar hur komplexa till synes altruistiska beteenden kan uppstå genom naturligt urval. Han använder genomgående den spelteori som utvecklats av matematikern John Forbes Nash. Grunderna är lätta att förstå för vem som helst.

Först måste man förstå att det finns en gen som är bärare av ett beteende från generation till generation. Det kan också finnas varianter av beteendet, eller uppkomma mutationer, som modifierar beteendet. Enligt spelteorin måste ett nedärvt beteende vara evolutionärt stabilt för att kunna överleva någon längre tid hos en djurart. Det måste vara en ”evolutionärt stabil strategi” (ESS). Ett beteende är ESS om det inte kan invaderas av en muterad variant med högre överlevnadsvärde.

Ofta kan flera beteenden finnas samtidigt i en population och alla vara ESS om de finns i en lämplig proportion. Exempelvis är arbete och respekt för privategendom inte ESS om 100% av en befolkning följer den. I ett sådant läge blir då oerhört lätt och lönsamt att stjäla. Om ingen arbetade och alla bara försökte stjäla från varandra skulle populationen garanterat gå under. Båda beteendena blir ESS om kanske 99% följer den hederliga arbetslinjen och 1% väljer att stjäla. De hederliga måste vara av en variant som försvarar sig mot tjuvar. Rent aningslös hederlighet som aldrig tror någon annan om ont kan inte vara ESS.

Ett liknade resonemang kan föras om pacifism. Hur underbart vore det inte om alla – precis alla – vägrade använda vapen och våld? Det är bara det att i en sådan värld skulle de vara oändligt lönsamt att med en kökskniv tilltvinga sig makt. Hur skulle man undvika att den tanken uppstår? Pacifism är inte ESS. Bara om människor i gemen är beredda att försvara sig med våld i en nödsituation kan våld förbli något sällsynt.

Någon invänder här att mina exempel inte handlar om nedärvda beteenden. Det gör inget. Richard Dawkins har utökat sin tankemodell med ”memer” – kulturellt överförda tankemönster och beteenden. Det fungerar likadant med memer som med gener.

Tvånget att reproducera sig
Av alla medfödda beteenden är de sexuella mest uppenbart styrda av ”den själviska genen”. Det är helt enkelt en biologisk naturlag att allt som lever eftersträvar att föröka sig så mycket som möjligt. Inte så att andra beteenden inte kan förekomma, men de kan aldrig bli ESS.

Bland naturromantiker förekommer en uppfattning att en del avancerade djur kan reglera sin fertilitet så att inte populationen växer över naturens bärkraft. Man pekar t.ex. på rävar som under dåliga lämmelår bara får två ungar när de under goda år kan få sex. Det är lätt att visa att en sådan altruism inte kan uppstå. Räven kommer alltid att maximera antalet ungar oavsett naturens bärkraft. Räven har däremot nytta av att begränsa ambitionen till färre ungar ett år när tillgången på föda ser ut att bli dålig. Det är alltså större chans att räven få ut en eller två ungar ett svältår om det bara är två som delar på födan. Ett gott år när det är lätt att hitta föda vore det inte ESS att bara ha två valpar. Rävar som höll fast vid tvåvalpsbeteende skulle snart konkurreras ut av rävar med sexvalpsbeteende. De senare som maximerar sin fertilitet kommer att invadera populationen.

Hur räven gör för att reglera sin fertilitet är ett annat problem, men det är definitivt ESS att kunna göra det.

Om man tänker sig rävar som begränsar sin fruktsamhet med avsikt att skydda miljö från överutnyttjande (en valp i dåliga tider, fem i goda). I öppen konkurrens med rävar som maximerade antalet valpar (två valpar i dåliga tider, sju i goda). Svält skulle drabba båda sorterna lika men den som maximerade skulle ändå få ut fler valpar eftersom de hade fler med i leken. Därmed måste genen för maximering spridas. Ett beteende för valpbegränsning är inte ESS.

En evolutionär gåta
Det är en evolutionär gåta att människan, ensam bland däggdjuren, har dold ägglossning. Ägglossningen sker mitt emellan menstruationerna och medför inga synliga tecken och inga märkbara beteendeändringar. Det är sant att känsliga kvinnor kan känna sin ägglossning och det har visst visats att kvinnor får ökat intresse för män med typiskt ”manlig” utstrålning just under tiden kring ägglossning, men det är mycket subtilt, och de flesta märker inget alls.

En trolig förklaring (jag tror den finns i ”Den själviska genen”) är att våra förfäder för några miljoner år sedan hade en brunstperiod, ungefär som schimpanserna fortfarande har. Schimpanshonan får som bekant uppsvälld röd rumpa när hon är fruktsam. Vi tycker det ser äckligt ut men schimpanshannarna tycker det är oemotståndligt charmigt. Den största hannen har självklart företräde. De andra hannarna i flocken får nöja sig med att titta på och onanera.

Förmänniskorna hade antagligen något liknade beteende men då och då föddes en hona som var smartare än schimpanserna – den tidens ”Lena Andersson”. Hon insåg att det där med barn det är ju himla besvärligt men sex ville hon inte vara utan. Ur-Lena klädde sig i höftskynke som dolde rumpa. När hon kände hur det hettade i skinkorna var hon noga med att inte visa rumpan och att avstå från sex. När det var en vanlig mellandag med normalrumpa smiskade hon sig själv röd och ”råkade” blotta sig för alfa-hannen. Så blev det sex men inte barn.

Det här knepet spred sig i stammen och fertiliteten rasade. Då och då visade det sig emellertid att kvinnor hade svårt att avgöra när perioden inföll. De försökte nog skydda sig men gjorde ett och annat misstag. Därför blev de oftare med barn. Kvinnor med dold ägglossning fick därför fler barn än kvinnor med synlig. Det berodde alltså inte på att de var mer barnkära, de hade bara svårare att skydda sig. Den gen som bestämde dold ägglossning hade betydligt högre överlevnadsvärde än den för synlig. Den själviska genen ”ville” något annat än individerna som bar på den.

Preventivmedlen har kortslutit naturen
Nu har den tekniska utvecklingen kommit ikapp naturen. Även om människor har lika tanklösa sexuella äventyr som tidigare och även om ägglossningen är dold så kan kvinnor förhindra att de blir gravida med hjälp av preventivmedel. Denna utveckling är på många sätt bra. Det gör att befolkningsexplosionen bromsar in. Det finns hopp om att människosläktet kan anpassa sig till naturens bärkraft utan att det som förr behöver ske genom farsoter, krig och folkmord.

Det tråkiga är att det inte är evolutionärt stabilt (ESS). De kvinnor som har en gen för att vägra följa med strömmen, och som ger efter för sin kvinnliga natur och den kvarvarande extra lusten kring ägglossning, de kommer att vinna i längden! Vare sig det är på grund av överlagd lojalitet med sin genetiska bestämmelse eller p.g.a. att de anslutit sig till någon religiös lära – bara det resulterar i sex utan preventivmedel, att man vägrar göra abort och att man faktiskt tar moderskapet på allvar – dessa kvinnor kommer att vinna i längden.


Talibanerna kommer att ärva Jorden

Richard Dawkins argumenterar hårt mot gruppselektion, men här kan man inte ungå att se att kulturer som håller på gamla könsroller har framtiden för sig. Om de moderna folken respekterar de mänskliga rättigheterna och inte helt sonika slår ihjäl talibaner, saudiaraber, palestinier, muslimer, woodo-animister, amish, Jehovas vittnen, antroposofer etc. så kommer dessa senare att vinna till slut! När Europas ursprungsbefolkning smälter bort i takt med att våra lyckliga självförverkligade åldringar dör bort då vandrar de ”primitiva” folken in och ersätter dem.

Jag försökte förklara detta för min dotter, men hon är redan grundligt indoktrinerad av feministerna.
”Jag tänker inte bli någon j-a kossa som föder mängder av barn bara för att vår kultur ska överleva! Om det ska vara så kan vår kultur lika gärna gå under.”

Talibanen står redan i farstun och lyssnar förundrad. Så låter den västerländska civilisationens undergång!

30 augusti 2010

GMO – räddningsplanka för tillväxten?

Fråga till Naturskyddsföreningens valdebatt 31/8 2010

Inom internationell debatt och även här hemma verkar fler och fler falla för frestelsen att tro att genetiskt modifierade grödor skall rädda mänsklighetens livsmedelsförsörjning. I en debatt på radion P1 ”Klotet” i våras mellan Marit Paulsen och miljöpartiets Åsa Domeij propagerade den första för GMO och senare vacklar i frågan.

Är det så svårt att acceptera tillväxtens gränser?

Mänskligheten bygger sig fast i ett GMO-beroende ovanpå fossilbränsleberoendet. Vad är syftet? Är människoliv så heligt att vi nödvändigtvis måste vara maximalt många – samtidigt?

Jag är förvisso rädd att GMO-projekten kommer att sprida kaos i ekosystemen – men ännu mer orolig om man verkligen skulle lyckas försörja ännu fler miljarder människor. Människan är en naturvarelse. Utan natur är människan inte människa. Är visionen för ditt parti den totalkultiverade planeten?

Befolkningstillväxt

Fråga till Naturskyddsföreningens valdebatt 31/8 2010

Befolkningens storlek är den enskilt viktigaste faktor bakom praktiskt taget alla miljö- och resursekonomiska problem. Ändå diskuteras detta sällan i miljödebatten. Är det därför att man inte tror att det går att göra något politiskt åt den?
Många afrikanska länder har en befolkningstillväxt om 2-3% per år (de fördubblas på 25-35 år). Om (c) och (mp) får igenom sina program för fri invandring skulle Sverige också snart få en sådan befolkningstillväxt. Det kan väl knappast försvaras ur hållbarhetssynpunkt?

Rädda naturen – rädda skogen

Fråga till Naturskyddsföreningens valdebatt 2010-08-31

Om man reser i Sverige och talar med människor så återkommer många till att prisa naturen. De tänker att jag som ”stockholmare” måste vara imponerad av sjöar och skogar i t.ex. Ångermanland eller Värmland. Men uppriktigt – är det verkligen NATUR ni har kvar runt knuten? Vårt land har i hög grad omvandlats till ett skogsplantagelandskap. Med vindkraftens storskaliga utbyggnad blir det snart ett brusande och blinkande industrilandskap.

Naturens försvinnande återspeglas mätbart genom utarmad biologisk mångfald. Ungefär hälften av de i Sverige rödlistade arterna behöver gammal skog. Skogsbolagen har förstört Sverige! Vill ditt parti rädda de återstående naturliknande skogarna. Gamla plockhuggna bondeskogar har förutsättningar att inom rimlig tid (100 år) utveckla naturskogskvalitéer. Låt oss få en räddningsplan för naturskog i Sverige!

Ekonomisk tillväxt?

Miljöfråga till Naturskyddsföreningens valdebatt 31/8 2010

Ständig tillväxt är i längden omöjlig. I naturen förhindras allt levandes spontanta tendens till tillväxt på olika sätt. Konkurrensen om livsutrymmet är evolutionens motor.

Tillväxten i kronor och dollar är i sig ointressant, men den speglar ändå ganska nära tillväxten i materiell mening, produktion och konsumtion av prylar, liksom tillväxt i befolkning. Enligt många beräkningar förbrukar mänskligheten redan idag långt mer än jordens ekotjänster kan producera (se t.ex. Global Footprint Network http://www.footprintnetwork.org, som menar att vi förbrukar resurser motsvarande 1½ jordklot). Hur skall enligt ditt partis mening människosläktet hindras från att växa ytterligare? En låtgå-politik kommer naturligtvis också att förr eller senare möta sina balanserande motgångar, men vi har alla skäl att frukta sådana påtvingade katastrofer. Vilka humanitärt acceptabla medel finns att hejda tillväxten? Förs det någon diskussion i ditt parti om ”tillväxtens gränser”?

Globalism, frihandeln och liberal kapitalism bygger på ständig tillväxt. På något viss måste vi hitta fram till (inte tillbaka till) långsiktigt hållbara lokalt orienterade och självförsörjande kulturer som inte bygger på tillväxt, inte sant? Är det en diskussion som förs i ditt parti?

18 augusti 2010

Socialdemokraterna

rosenröda drömmar utan verklighetsförankring

”Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land för alla, där var och en – oavsett bakgrund – får chansen att förverkliga sina drömmar.”
”Alla” och ”oavsett bakgrund” avser naturligtvis att Sverige skall fortsätta att vara planetens mest ”generösa” invandrarland. Kruxet är bara att mer eller mindre fri invandring slår sönder varje försök att skapa ett långsiktigt hållbart humant och civiliserat samhälle.Socialdemokraterna går till val på jobben. De vill alltså göra som Moderaterna förra valet, fast tvärtom. Nu är det den nuvarande alliansregeringens fel att det råder arbetslöshet. Varken då eller nu berörs det verkliga problemet. Hur skall man kunna få full sysselsättning när det samtidigt väller in outbildade och många gånger arbetsodugliga människor från främmande kulturer?


Ungdomsarbetslöshet och instegsjobb
Det är svårt även för ungdomar med svensk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden. Till nästan alla lediga jobb krävs antingen färdig utbildning eller mångårig erfarenhet – helst båda. I en fungerande ekonomi finns det plats för alla nivåer av kompetens. Det är särskilt viktigt för ungdomar att man kan ta ett enklare ”påhugg” på ferierna eller vid sidan om studierna, eller om man helt enkelt bara vill jobba och tjäna egna pengar. Det är första steget in i arbetslivet. I normala fall är det enkla jobbet inte slutmålet i livet.

I dagens Sverige är de flesta enkla jobb i praktiken reserverade för invandrare: städning, restaurang, taxi, kollektivtrafiken, posten, handikappomsorgen. Men för invandrare är det inte genomgångsjobb. De sitter ofta kvar på sin plats med LAS i ryggen. Invandraryrkena har blivit en propp som hindrar svenska ungdomars inträdde på arbetsmarknaden.

Kunskapssamhälle?
(s) vill att Sverige skall vara ”... ett välfärdsland där vi väljer att konkurrera med kunskap istället för låga löner.” Det är en verklighetsfrämmande önskedröm i värsta fall en ren lögn. Hur går det ihop med att man samtidigt satsar på massinvandring från jordens fattigaste och mest odugliga kulturer? Om man åtminstone satsat på kompetensimport, men nej, herdar och krukmakare från Somalia och Afganistan skall det vara. I praktiken måste man förstå att (s) satsar på att Sverige skall konkurrera genom att vara ett låglöneland.

Hur kan man annars förstå ambitionen att uppmuntra massinvandring av outbildade? Kanske tänker (s) att dessa är så odugliga att de inte ens kommer ifråga på arbetsmarknaden och därmed inte konkurrerar om jobben? Men någon skall i alla fall försörja dem. Vem? Jag! Skötsamma arbetsamma svenskar som lydigt betalar sin skatt.

Skola i etnisk kaos
(s) vill att Sverige ska ”konkurrera med kunskap”. Hur skall det vara möjligt om lärarna måste använda all sin tid att stävja etniska konflikter, överrösta anarki och överhuvudtaget göra sig förstådd?

(s) har huvudansvaret för nedrivningen av kunskapsskolan. Om man menade allvar skulle man snarast avveckla alla flumlinjer på gymnasiet ”ishockeygymnasiet”, ”streetdancegymnasiet”, ”mediagymnasiet” etc. Om vi skall kunna hävda oss mot Kina, Indien och USA i framtiden behövs däremot målinriktade elitgymnasier för särskilt begåvade elever i matematik, teknik, naturvetenskap, språk, eller humaniora.
(s) vill att ”hälften av varje årskull” börjar på högskolan. Det har inget med kvalité att göra, tvärtom. Vi behöver inte arméer av arbetslösa akademiker, vi behöver duktiga akademiker. (s) politik innebär en trivialisering av högskolan.

”Vårt mål är att Sverige ska ligga bland topp 10 i OECD:s Pisa-undersökning inom ämnena matematik, läsförståelse och naturvetenskap 2015.”

En ren floskel. Allt talar emot att (s) politik skulle kunna leda till bättre skolresultat i något avseende.

Brott och kulturkrockar
(s) säger att ”Brott ska bekämpas, liksom brottens orsaker.”, men (s) vill överhuvudtaget inte se vad som är orsaken till samhällsmoralens gradvisa upplösning. Människor litar inte längre på varandra. Ett muntligt avtal duger inte längre. Etnisk blandning skapar otrygghet och osäkerhet. Dess värre sprider sig misstron även mellan svenska svenskar.

(s) borde ta bladet från munnen – om man skall komma åt våld och brottslighet måste man våga ta i att vi väsentligen importerat problemen. 8 av 10 grova brottslingar har invandrarbakgrund. Det beror säkert inte på att de i grunden är sämre människor, men uppryckta med rötterna och planterade i en främmande kultur blir det faktiskt problem. Sexualmoralen från Nordafrika fungerar inte ihop med sexualmoralen i Nordeuropa. Resultatet bli våldtäkter.

Om tryggheten ska kunna komma tillbaka måste ”flyktingarna” förmås att flytta hem igen så snart förhållandena därhemma tillåter.

Förstörelse av Svensk kulturell identitet
(s) bär ett tungt huvudansvar för det ”mångkulturella” samhällsexperimentet. Som försvar och argument framhålls i tal och media alltid föredömen hos andra kulturer. Samtidigt förringas och förtalas svensk kultur och erfarenhet. Förstörelsen av Svensk identitet har fått ett eget ord: ”kulturberikning”. Svenskar blir ständigt pådyvlade ansvaret för de mest skilda problem. Svenskar går och tittar snett på andra svenskar: ”Är du en rasist, eller?” Vi har fått ett samhällsklimat där människor går omkring och skäms för sina djupt kända värderingar av rädsla för att stöta sig med andra.

Invandring byter Sveriges befolkning
Mest flagrant med (s)-manifestet är att man fullständigt tiger om vårt mest allvarliga långsiktiga befolkningsfråga: Sveriges befolkning håller på att bytas ut.

Idag har vi i runda tal 2 miljoner invandrade och 7 miljoner svenskar. Invandringen har under både de förra och den nuvarande regeringen bara ökat och ökat. De senaste tre åren har invandringen varit över 100.000 om året, dvs. ungefär lika mycket som antalet födda. Svenskarna föder tämligen få barn, bara ca 1,7 barn/kvinna. Invandrarna från Mellanöstern och Afrika föder 4-5 barn/kvinna.

Kom inte och tala om att Sverige ”alltid har varit ett invandrarland” – i den här accelerande takten kommer Sverige att vara ett Afro-Semitiskt land med en svensk minoritet inom 20-30 år!

Socialdemokraterna är ett parti som inte försvarar den befintliga ursprungliga svenska befolkningens rättigheter. De är en avskyvärd skam för sitt folk.

Miljöpartiet


alla goda föresatser stupar på invandringen


Miljöpartiet har tillsammans med vänsterpartiet fortfarande mycket högt anseende i miljörörelsen. Båda partierna kan emellertid betraktas som populistiska missnöjespartier. (mp) vill ”allt som är bra” (dvs enligt politisk korrekt kod) och försöker inte ens få målen att gå ihop. Den som röstar på (mp) i tro att det gynnar miljön kommer att bli lurade. I den mån (mp) får inflytande kommer deras halsbrytande löften om ökad invandring att helt äta upp alla andra ambitioner.

Miljöpartiets gökunge
(mp) har sedan 1992 haft ambitionen att vara det mest människoälskande partiet av alla. Det finns egentligen inte någon grupp av invandrare som inte skall ”prioriteras” och ges det mest generösa erbjudandet. Listan på legitima skäl till flyktingstatus är lång: ”klimatflyktingar”, ”ekologiska flyktingar”, folk som inte får leva ut sin sexuella läggning, kvinnor, ensamma barn, sjuka, handikappade etc. Det är bara permanent uppehållstillstånd som gäller, medborgarskap skall ordnas snart och utan krav på språkkunskaper.

De enda som möjligen skall avvisas är antagligen vita heterosexuella män från Sydafrika, och då även om de har väl så goda flyktingskäl.

(mp) anser liksom allianspartierna att arbetskraftsinvandring skall vara fri. Om det finns något behov spelar ingen roll.

(mp) accepterar egentligen inte några avvisningar mot personens vilja. (mp) vill att alla illegala invandrare skall få amnesti.

(mp) vill i praktiken ha fri invandring.

Massinvandring och ekologi
Men (mp):s fria invandring skulle invandringen öka dramatiskt. Det pågår en befolkningsexplosion i Afrika och Mellanöstern. Där råder vattenbrist, jordbrukskris och stater kollapsar. Egentligen finns behov av en ny planet (eller flera). Det är inte svårt att förstå att folk vill ge sig av.

Sveriges och Europas ursprungsbefolkningar har däremot kommit igenom sin befolkningsexplosionen. Tillväxten planar ut och har i flera länder t.o.m. börjat minska en aning.

En ekologisk analys ger vid handen att Europa redan är ”överbefolkat” om man med det menar att alltför många människor lever en alltför ekologiskt krävande livsstil. Om Europas (och Sveriges) befolkningar minskar ger det hopp om anpassning till naturens bärkraft.

Vad det gäller Sverige är förutsättningarna särskilt goda för en ekologisk och långsiktigt hållbar ekonomi, men vi är ju inte där än. Möjligheten att nå dit försvinner om vi samtidigt skall ha en befolkningsexplosion på grund av invandring.

Sverige har idag rekordhög invandring om ca 100.000 om året. Så länge riksdagspartierna ägnar sig åt att tävla om att bjuda över varandra i ”generös” invandringspolitik kan invandringen bara öka. Med (mp):s mer eller mindre fria invandring kan vi snabbt vara uppe i 300.000 om året eller ännu mer. Vi skulle få en befolkningstillväxt värre än i Kongo Kinchasa (3% per år).

En dold agenda
Befolkningsexplosion i höginkomstländer torde vara en mardröm för varje miljövän. Det är emellertid inte omöjligt att att många medlemmar i (mp) har en dold agenda. Massinvandring skall förstöra Sveriges ekonomi! Välfärdssystemen skall kollapsa. På ruinerna av ett gammalt rikt land skall en ny ”rättvis” ekonomi byggas. När svenskarna blir lika fattiga om som afrikanerna har ”rättvisa” uppnåtts och då upphör också folkvandringen naturligt.

Fattigdom är inte miljövänligt
Ett ständigt upprepat mantra från miljöpartister är Gandhis ord ”världen har nog för allas behov men inte för allas girighet”, dvs man idealiserar fattigdom. Men i själva verket är miljöproblematiken i fattiga länder minst lika stora, om än annorlunda. De allra fattigaste på landsbygden eldar upp sina skogar. Deras boskap betar bort vegetationen. Åkrarna regnar bort eller blåser bort från den oskyddade marken.

Livet i städer är bortom all måtta miljöskadligt när det inte finns avlopp och inga regler om hur farligt avfall ska hanteras.


Varje folk bär ansvar om för sitt eget land

Vi bör inte tillåta att människor flyr från grundläggande civilisationsproblem. Det bara exporterar problemen till andra annars mer lyckade folk. Varje folk måste ta ansvar för sitt lands skötsel. Vi måste tala om tydligt: ”Det finns ingen annan planet!”, ”Vi har nog med våra egna bekymmer!” – ”Ni måste ta ansvar!”.
Det första man måste göra i de fattigaste länderna är att få stopp på befolkningstillväxten. Det går att komma långt med frivillighet och gratis ”sexuell och reproduktiv hälsovård” (det politiskt korrekta ordet för familjeplanering). I svåra fall måste man använda någon slags tvång. Kanske Kinas enbarnspolitik kan vara ett föredöme? Befolkning borde vara högst prioriterat i vår biståndspolitik.

(mp) är ett populistiskt vänsterparti
(mp) visar på inget sätt att man förstår eller vill ta i den globala befolkningsfrågan. Därmed är (mp) helt diskvalificerat som ”ekosofiskt”. (mp) har ingen känsla alls för verklig människoekologi, det är bara ett vanligt vänsterparti som sätter ”rättvisa” före överlevnad.