19 maj 2011

Manifest - Det behövs ett överlevnadsparti

Vi håller detta för en självklarhet att ingen människa är en ö, att varje människa är beroende av andra människor och ett kulturellt sammanhang. Den enskildes individuella frihet och kreativitet kan bara komma till sin rätt i en civilisations sammanhang.

Läget
Mänsklig befolkning och aktivitet har de senaste 200 åren vuxit bortom alla naturliga proportioner. Stora fundamentala ekosystem hotas av kollaps. Skogar och korallrev förstörs. Utfiskning och överutnyttjande av sötvatten är globala problem. Alla världens civilisationer måste i grunden reformeras om inte världen skall drivas ner i en destruktiv spiral av förstörelse och upplösning.

Roten till det onda
Världens öde är idag utlämnat åt en okontrollerad frihandelskapitalism. Marknadsekonomin är ohyggligt effektiv att göra om naturresurser till konsumtionsvaror, men den förbrukar därmed både kapitalet och avkastningen. Liberalismen är kapitalismens mest renodlade ideologiska uttryck. Idag predikar den en hedonistisk individualism vars syfte är att göra alla till entusiastiska konsumenter. Det skall gå lika lätt att sälja IKEA-möbler i Pakistan som att sälja kebab i Stockholm. Frihandelskapitalismen visar ingen respekt för kulturell särart.

Om världen skall kunna räddas för långsiktig civiliserad överlevnad måste den amoklöpande kapitalismen tyglas. Ekonomin är till för människor.

Sammanhang och identitet
Vi människor behöver en livsgrund av historiskt och kulturellt sammanhang och identitet. Det är vår vilja till ansvar och delaktighet kan moderera kortsiktig lust och vinningslystnad.

Tänk globalt och handla lokalt

Vi tror på en närhetsprincip. En människa är förvisso delaktig och medansvarig till hela väldens utveckling, men ansvaret är i praktiken proportionellt mot hur mycket makt man kan utöva. Människan är absolut ansvarig för sitt eget liv, och särskilt ansvarig för sina barn och sin familj. Därefter för avlägsnare släktingar, sin närmiljö, sina folkfränder och tillståndet i ens eget land. Vi är övertygade om att global överlevnad bara är möjlig om människor också strävar efter sin egen kulturs överlevnad.

Gräv där du står
Det håller inte att rymma från problemen. Ytterst finns det bara en Jord. Därför är det var och ens plikt att i första hand stanna och kämpa för att göra det egna närsamhället och fäderneslandet välordnat och långsiktigt hållbart.

Låt oss gärna ha en fredlig tävlan om att hitta uthålligt livsdugliga metoder för överlevnad. Alla lösningarna behöver inte vara lika. Man kan föreställa sig nationer som hellre väljer en stor befolkning än privat materiell konsumtion. Man kan också tänka sig att länder som har en relativt liten befolkning, hög arbetsmoral och stora naturresurser kan tillåta sig en väsentligt större privat konsumtion.

Flyktingar
Vi vet hur svårt det kan vara att stå upp mot den bestående ordningen. Med en levande solidaritet skall vi självklart kunna ge temporära uppehållstillstånd åt verkliga politiska flyktingar. Vi vägrar däremot acceptera stora permanenta folkomflyttningar eftersom det slår sönder all bestående ordning. Katastrofer som leder till massflykt måste lösas i närområdet hos besläktade folkslag.

Utopia eller en värld för verkliga människor
Vi önskar förvisso alla att människovärdet hålls högt, men vi inser också att det inte finns någon av gudar eller naturen given grund för principen om alla människors lika värde. Historien visar med överväldigande tydlighet att ett människoliv kan bli mycket billigt i tider av krig och sociala uppror. Det är farligt att kräva orimliga uppoffringar i det universellt lika människovärdets namn. Sätt inte sådana ideal på alltför hårda prov! Människan är ett djur snarare än en ängel. Människor tillskriver i praktiken varandra olika värde – t.ex. vad det gäller lön eller inflytande. Kärlek är att välja ut en speciell person som för den älskande är oändligt mycket mer värdefull än någon annan.

I ett ordnat civiliserat samhälle kan det vara möjligt att förverkliga ett någorlunda lika människovärde för alla medborgare. Sverige var en gång på god väg med idén om ett folkhem.

Etnopluralism
En värld med många olika kulturer och folkslag är bättre rustad att möta framtidens utmaningar. En värld med bestående mångfald kräver beständiga nationella kulturer.

Sverige är inte lösningen på andra folks problem. Svenskarna kan lösa sin del av överlevnadsgåtan – men inte allas. Tänk globalt och värna och vårda det lokala!

Vårt folk har brukat och vårdat detta land i 6000 år. Trots hundra år av urbanisering och ”kulturell dekonstruktion” måste vi svenskar ändå vara bäst på att sköta Sverige.

Målet
Vi strävar efter en värld där fria nationer vårdar sina långsiktigt hållbara kulturer. Vi tänker oss att ekonomierna skall kunna var blomstrande och skänka befolkningarna försörjning utan att kräva tillväxt. Perioder av tillväxt skall kunna omväxla med perioder av sammandragning – utan att väsentliga välfärdsfunktioner skall vara hotade. Kvalité och historiskt hävdvunna värden skall vårdas och värnas. Vi önskar ett samhälle där man gärna vill vara ”värdekonservativ”.

Alla folks frihet – alla folks fred!

Åke Blomdahl, maj 2011

2 kommentarer:

Anonym sa...

Varför tala ur skägget? Säg som det är, alla som läser den här bloggen vet ju vad du tänker. Invandrare är insekter och har inget här att göra. Sverige ska bestå av germaner. Punkt slut. Hur svårt kan det vara att stå för det man tror på? Vi som kämpar varje dag mot dessa insekter skulle tycka att det var trevligt om även kulturpersoner sa vad de egentligen tycker om kackerlackor. Om man inte har kulturen med sig så blir det svårt att vinna makten i det här landet. Hjälp till i kampen istället för att klaga!

Åke Blomdahl sa...

Ironi eller allvar? Det är inte alltid så lätt att veta...
Nej, jag menar inte att "invandrare är insekter", men det är sant att jag använt liknelsen med vandringsgräshoppor för att illustrera ett beteende -- en ovärdig och billig överlevnadsstrategi: "Skit i allt tjaffs med revir och sådant, ät allt som är grönt tills bara sanden återstår och dra vidare till nästa gröna fläck."