23 januari 2012

The Great Global Warming Swindle?

En bekant till mig skickade länken till en film: The Great Global Warming Swindle


”Isen smälter, havet stiger, orkaner blåser,
och det är ditt fel ...
Rädd?
Var inte det.
det är inte sant [...]
det är inte vetenskap
det är propaganda ...”


Det kan vara svårt att värja sig mot en välgjord film som utger sig för att presentera en förtryckt sanning och avslöja ljusskygga mäktiga intressegruppers slemma lögner. Det blir ofta inte mindre svårt för att man i andra sammanhang sett avslöjanden som verkligen varit befogade. I själva verket är detta (också) propaganda. I det här fallet finns det alltså andra mäktiga intressegrupper som istället vill att vi okritiskt accepterar en motsatt ”sanning”.

Som lekman är det svårt eller närapå omöjligt att vederlägga eller gå in i en vetenskaplig debatt. Man är tvungen att välja att lita på vissa källor och misstro andra, inte sällan (oftast) finns det irrationella känslomässiga aspekter inblandade. Den som är vis försöker att ta hänsyn till fördomar som möjligen kan vara inblandade i ens egna val att välja auktoriteter. Det är mycket svårt att skilja falska fördomar från förenklingar som är rimliga och rättfärdiga. Det kräver en hel del ödmjukhet. Till syvende och sist kan man inte ha ambitionen att väga och utvärdera varje konspirationsteori. Livet räcker inte till. Jag har valt att intressera mig för klimatfrågan, därför har jag särskilda skäl att försöka beakta och väga argumentationen från de olika teoribildningar som finns. Det kan vara av intresse och vägledning för andra att höra hur jag tänker om filmen: ”The Great Global Warming Swindle”

I bästa fall lyfter vetenskaplig konfrontation fram argument som det ena eller andra lägret missat eller rent av döljer. I bästa fall skärps argumentationen och kunskapen förs framåt. I värsta fall sprider sig en känsla av sanningsrelativism. Vad som helst kan vara sant och det blir upp till den allmänna opinionen att välja den ”sanning” man för tillfället tycker är behagligast. Det blir en trosfråga.


Climate Gate
Filmen är utgiven 2007. Det har hänt en hel del sedan dess. Det mest dramatiska var Climate Gate. Det tycktes som om klimatskeptikerna fått in ett dödsslag mot IPCC & Co. Man ansåg att mailväxlingen visade att ledande klimatforskare vid East Anglia University manipulerat klimatdata. Det antyddes att hela klimatproblematiken var från början till slut konstruerad. Skeptiker menade att det finns i verkligheten inte ens stöd för att jordens medeltemperatur förändrats. Man anklagade klimatforskarna bl.a. för att ha valt mätstationer som man av goda skäl förväntade borde visa uppvärmning eftersom de var belägna i bebyggt område eller nära trafikleder.

Det goda är att Climate Gate-affären blev startskott för en relativt grundlig prövning av IPCC-rapporterna. Det är numera inte längre möjligt att slå ner kritik genom att peka på ett vetenskapligt ”koncensus” för AGW (Antropogen Global Warming Teory). AGW-försvararna har tagit debatten och i många fall vunnit den.

Som ett resultat av Climate Gate-affären tog sig en grupp uttalat ”klimatskeptiska” atmosfärforskare an de råa mätdata som låg till grund för bl.a. University of East Anglias kurvor över klimatutveckling på 1900-talet. Man presenterade sina resultat i höstas och resultatet överensstämmer mycket bra med de tidigare från East Anglia. Man kunde t.o.m. upptäcka att uppvärmningen var oväntat liten på störda platser nära städer och vägar. Den nya ”skeptiska” viktning av mätdata gav därför skäl att tro på en något högre uppvärmning än vad East Anglia beräknat. Uppvärmningen sedan början av 1900-talet anses alltså ligga någonstans mellan 0,7 och 1,0 grader. En annan sak som ”skeptikarna” poängterade var vikten av att ha många mätstationer. Det behövs minst 100 mätstationer slumpvis placerade för att ha en sportslig chans att upptäcka någon förändring alls. Det kan nästan lika gärna se ut som om vi haft nedkylning. Med nästan 40.000 stationer varav 16.000 på ostörda platser har man med stor säkerhet kommit igenom bakgrundsbruset av ”väder”. Resultatet visar tydligt att en global uppvärmning pågår och att den accelererat de senaste 50 åren.

Solfläcksteorin


Nigel Calder är en veteran som populärvetenskaplig författare förklarar i filmen teorin om solfäckar, solvind och den inverkan på molnbildning det skulle kunna ha. Det är nog ett av de bästa alternativen till AGW. Jag skulle gärna vilja se en vetenskaplig diskussion mellan kompetenta anhängare och uttolkare av dessa teorier.

I filmen slås jag av de diagram som visas där man visar korrelationen mellan temperaturförändringarna mot solfäcksfrekvens. Det ser mycket bestickande ut.


Från filmen ”The Great Global Warming Swindle”, ca 9 min in i andra. En amatörs observation: Notera att man här valt att jämföra med arktiska temperaturer. Hade man i stället valt att jämföra med hela planetens medeltemperatur matchar det bättre mellan CO2 och temperatur. Det kan vara så att solvinden som till stor del består av joniserad gas utkastad från solfläckar dras till polerna. När solvindspuffar når jorden blir det norrsken. Det är inte orimligt att klimatet därför påverkas betydligt mer av solfläcksaktivitet just i arktis än i tropikerna.


Hela Jordens landytas medeltemperatur. Här syns för övrigt knappt längre den nedkylningsperiod som man tar om 1950-1970. Denna kurva baseras på 40.000 mätstationer varav 16.000 (”very rural”) anses särskilt pålitliga och är beräknad av ovan nämnda klimatskeptiska grupp, ”The Berkeley Earth Project”.

Värmeperioden under järnåldern och ”lilla istiden”

Det har ifrågasatts om dessa fenomen är globala. De tycks ha berört mest Grönland och nordvästra Europa och kan snarare bero på förändringar i Golfströmmen än på global klimatförändring.

Klimatförändringar i geologisk tid

Jordens klimat har ändrats många gånger. Vi lever just nu i en interglacial, en relativ värmeperiod mellan två istider. När nästa istid kommer på allvar har vi ingen aning om. Denna relativa värmeperiod kallas Holocen. Det anses t.o.m. att det relativt varma och framför allt stabila klimatet vi haft de senaste 10.000 år varit en förutsättning för bofast liv, jordbruk, städer och hela mänsklighetens civiliserade epok. Går vi ännu längre tillbaka har vi haft epoker med mycket högre koldioxidhalt i atmosfären och mycket högre syrgashalt – under karbontiden. Det finns inget fog för de allra värsta domedagsföreställningarna t.ex. att växthuseffekten skulle skena till det läge som Venus har, med flera hundra graders yttemperatur under ett kompakt molntäcke. Jorden kommer att överleva som biologiskt system vad som än händer. Däremot kan vi få väldigt stora problem att hålla igång livsmedelsproduktion, vattenförsörjning m.m.

Överdrifter och skräckscenarios

Det är alldeles sant att media för ett par år sedan ”gick igång” på klimatfrågan och gjorde den till ett spektakel. Klimatforskare och andra engagerade var glada åt att för en gång skull ha medvind. Man fick gehör hos viktiga politiska grupperingar och t o m stora delar av näringslivet såg tillfällen att tjäna mer pengar på att vara med än på att vara emot. Media krävde mer och mer dramatiska förutsägelser. Risken med en sådan dramaturgi är uppenbar – katastrofen kommer inte och publiken tröttnar. I Sverige har vi haft två kalla vintrar efter varandra och frågan har bleknat bort för de flesta ”vanliga människor”. I år har vi en ovanligt varm vinter – men det räcker inte för att åter fånga intresset.

Klimatfrågan är en dålig katastrofteori för den dolda elit som vill ha en ”chockterrapi” för att införa en global regering. Jämför med 11 septemberattacken eller Pearl Harbour, som på några minuter fick ett fredligt och självtillräckligt folk att vilja gå i krig.

Det är överhuvudtaget mycket svårt att vinna bredare intresse för så långsamma processer att de sträcker sig över flera livstider. Migration, befolkningsexplosionen, skogsförstörelse, ökenspridning mm. Civilisationer uppstår och försvinner utan att människor knappt märker det, upptagna som de är av sina egna näraliggande bekymmer.

Om man någon gång i framtiden till slut lyckas fånga intresset och börjar en restaurering av atmosfären – dvs. åstadkomma en nedkylning, då lär vi ju få en liknande diskussion fast åt andra håller. ”Vi håller på att starta en ny istid!” Det blir också en pedagogisk utmaning!


Källor:
”Influence of Urban Heating on the Global Temperature Land Average
Using Rural Sites Identified from MODIS Classifications”
Charlotte Wickham, Judith Curry, Don Groom, Robert Jacobsen,
Richard Muller, Saul Perlmutter, Robert Rohde, Arthur Rosenfeld,
Jonathan Wurtele

”The Berkeley Earth Project”, University of California, Lawrence Berkeley Laboratory, Department of Physics, Berkeley, Georgia Institute of Technology, GIT, Atlanta

Tips

Se även:
"Evolution and Global Warming Denialism"
En föreläsning om likheter i argumentationsteknik och tänkesätt mellan kreationister och s.k. klimatskeptiker.

1 kommentar:

Anonym sa...

Intressant text; http://koti.phnet.fi/petripaavola/evolutiontheoryerror.html