07 januari 2012

Rosling har bara halva sanningen

Hans Rosling (DN 5/1) har rätt i att vi behöver lära oss bättre om tillståndet i världen. Det är verkligen mycket som ser ut att ha blivit radikalt mycket bättre sedan 1970-talet och debatten om befolkningsexplosionen och "Tillväxtens gränser". Men Rosling berättar bara halva historien. Vi lever idag med resultatet av befolkningsexplosionen - kurvans vändpunkt ser ut att nås i mitten av seklet på en nivå där summan av all mänsklig aktivitet är långt över vad som är långsiktigt hållbart. Redan med dagens befolkning och konsumtionsnivåer visar beräkningar att vi förbrukar motsvarande förnyelseförmågan hos 1,35 jordklot (se t.ex. http://www.footprintnetwork.org/. Vi lever till stor del av kapitalet. Skogar huggs ner fortare än nya planteras och växer upp. Fisk dras upp i större mängd än som föryngras. Jorderosion förstör mer jord än som återfertiliseras genom konstgödning och bevattning. Gifterna anrikas i näringskedjorna. Vi håller i rask takt på att göra vår planet fattigare. Jordens långsiktiga bärförmåga minskar. Katastrofen pågår redan för fullt!

Ojämn utveckling
Rosling medger faktiskt försiktigt i detta inlägg att befolkningssituationen är ojämn:

"Det kvarstår ett desperat behov av mer tillgång till familjeplanering på landsbygden i Afrikas fattigaste länder, där det fortfarande föds mer än 5 barn per kvinna. Men de stora barnkullarna bland den fattigaste miljarden kompenseras sen två årtionden helt av att det bland flera miljarder i Asien och Europa föds färre än 2 barn per kvinna."

Det är en mycket farlig illusion se det som en "kompensation" att det föds färre än två barn i Europa, Japan och Ryssland och javisst i Iran.

Det är fortfarande långt ifrån säkert att befolkningsexplosionen har nått sin vändpunkt. Det finns risk för att stora delar av Afrika förlorar kampen mellan befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt. Dessa länder kommer då att fortsätta att vara härdar som producerar miljoner desperados som sprids över världen. På sikt kan det totalförändra världens etniska sammansättning och dra ner resten av världen i ett nytt medeltidsmörker.

Vi ser i vårt eget land hur den svenska ursprungsbefolkningen i accelererande takt byts ut mot utomeuropéer. Liberaler och s.k. anti-rasister vägrar att se problemet, eller gör allt för att dölja det.

Det behövs fortsatt massiva insatser för att knuffa Afrika genom den demografiska transitionen! Preventivmedel åt alla!

Förbered folkminskning
Världen är idag överbefolkad - i den mening att antalet människor är för stort med de nuvarande konsumtionskraven. Om vi kom överens om att med omedelbar verken leva som tibetanska munkar skulle vi utan problem kunna vara på 10 och 15 miljarder, men nu är det tvärtom så att alla vill leva som amerikaner - då kan vi egentligen inte långsiktigt och uthålligt vara fler än kanske 500 miljoner.

Vi MÅSTE på ett eller annat sätt komma till en balans med jordens bärförmåga -- den enda humant acceptabla metoden är barnbegränsning med hjälp av preventivmedel. Det tar tid. Under flera hundra år framåt kommer vi att behöva ha låg fertilitet - under "full reproduktion" (2,1 barn/kvinna). Om vi vill bevara mänsklighetens etniska och kulturella mångfald måste vi också vara mycket restriktiva med migration - i synnerhet mellan länder som nått olika stadier av demografisk transition.

Inga kommentarer: