20 februari 2009

Medborgarskap - det måste vara svårt att få

Med anledning av den Moderata rapporten "Fler vägar in" och debattartikeln i DN.
"Ta medborgarskapet från kriminella invandrare" DN-debatt-2009-02-17

Ett förslag var att kunna återkalla medborgarskapet om det visade sig att man fått det genom lögn, muta eller hot. Det låter förnuftigt, men kan likväl bli problematiskt.

Jag har lyssnat till ett stort antal kommentarer och lutar åt ett förslag som sätter medborgarskapet som mycket högt och värdefullt. Det skall inte kunna återkallas annat än om de vunnits genom tydligt och uppsåtligt brottsligt förfarande. Det kan i så fall innebära att personen blir statslös, eftersom svenska myndigheter knappast kan tvinga någon annan stat att acceptera någon som medborgare.

När det gäller asyl ska det normala vara att (när asylskälen bekräftats och accepterats) flyktingen erbjuds ett temporärt uppehållstillstånd (TUT). Vi skall förutsätta att läget i den flyendes hemland förbättras snart och att vi förväntar oss (kräver) att flyktingen då återvänder. Om läget i hemlandet fortsätter att vara orimligt svårt skall uppehållstillståndet kunna förlängas. Bara i undantagsfall skall permanent uppehållstillstånd ges. Det kunde t.ex. gälla de iranier som ännu efter 30 år omöjligen kan återvända.

Asylsökande skall inte arbeta på den öppna arbetsmarkanden. Vi förväntar oss att många (de flesta) avvisas och det försvåras av att man rotat sig i Sverige. Efter beviljat uppehållstillstånd skall man studera svenska och uppmuntras att söka arbete.

De som får avslag skall också lämna landet.

Det är viktigt att asylprövningen görs snabbt. När det gäller folk som kommer från t.ex. akuta krigssituationer borde det vara möjligt att bedöma kollektivt. Svenska myndigheter skall inte åläggas rigorösa rättssäkerhetskrav. Eftersom Sverige inte kan ta emot alla som egentligen skulle behöva det, måste vi räkna med att det blir en del avvisningar som kan betraktas som orättvisa eller t.o.m. som grymma. Rättsäkerhet är en absolut skyldighet mot svenska medborgare men inte mot alla som lyckats ta sig över gränsen.

Permanent uppehållstillstånd (PUT) skall betraktas som en prövotid till medborgarskap. Allvarligare brott som utförsts under TUT eller PUT skall ge utvisning efter avtjänat straff.

Dubbelt medborgarskap skall inte vara tillåtet. Vill man ha svenskt medborgarskap skall tidigare medborgarskap också sägas upp. Men då är det också svårt att dra in medborgarskapet. En svensk medborgare som får medborgarskap i annat land skall då också fråntas medborgarskap i Sverige. Medborgarskapet skall föregås av en så grundlig utredning att när det en gång givits det inte heller skall behöva återkallas. Så länge det finns tvivel om identitet eller vandel gäller TUT eller PUT eller utvisning.

Det gäller att få ut i världen att Sverige inte längre är generöst.

Det är mitt förslag.

Inga kommentarer: